Spis treści

Raport o stanie brd instrumentem nowoczesnego zarządzania cz. IISystem WZDR (Wspomaganie Zarządzaniem Drogami i Ruchem Drogowym), w ramach którego prowadzona jest ewidencja zdarzeń drogowych i raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to integralna część ESIP (Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej).

W skład systemu WZDR oprócz ewidencji i mapy zdarzeń drogowych wchodzą następujące moduły:

 • ewidencja dróg i obiektów mostowych,
 • operacyjna mapa oznakowań dróg,
 • moduł do pomiarów powierzchni wybranych elementów pasa drogowego na określonym odcinku drogi,
 • moduł do bilansowania zdarzeń drogowych i tworzenia listy rankingowej najbardziej niebezpiecznych miejsc na sieci drogowej,
 • moduł do obsługi natężeń ruchu drogowego,
 • moduł do oceny stanu nawierzchni dróg.

Pod względem organizacyjnym i technicznym ESIP jest nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju w zakresie szeroko rozumianego wykorzystania zasobu geodezyjnego i kartograficznego do budowy systemu zarządzania miastem oraz wspomagania procesów podejmowania decyzji.

W ramach ESIP, na poziomie hurtowni danych, zintegrowano ze sobą szereg zasobów opisowych i graficznych gromadzonych oraz prowadzonych w różnych wydziałach Urzędu. Wprowadzenie hurtowni danych oraz powiązań przez współrzędne, punkty adresowe lub inne identyfikatory przestrzenne danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z danymi Urzędu, umożliwiło wizualizację i analizy na mapie tych danych, dla których lokalizacja przestrzenna nie była dotychczas bezpośrednio określana i umiejscawiana, np.:

 • ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej,
 • wypadki drogowe i oznakowanie dróg - podsystem WZDR,
 • podatki i windykacja należności,
 • zagrożenia powodziowe i wszelkie sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe,
 • decyzje administracyjne.

Od 2004 roku ESIP jest narzędziem powszechnie stosowanym w Urzędzie Miejskim w Elblągu, w ramach którego zintegrowano takie numeryczne zasoby mapowe jak m.in.: Mapa adresowa, Mapa ewidencji gruntów i budynków, Mapa użytkowania gruntów, Mapa gruntów skarbu państwa, Mapa funkcji budynków, Mapa zasadnicza, Mapa GESUT, Projekty ZUDP, Model terenu, Strefy miejskie, Mapa obwodów wyborczych, Mapa obwodów spisowych, Mapa obwodów szkolnych, Mapa glebowo rolnicza, Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Mapa urbanistyczna, Mapa ewidencji dróg i mostów, Mapa oznakowania poziomego i pionowego, Mapa sieci transportu samochodowego, Mapa wypadków i kolizji drogowych (WZDR), Mapa przewozu substancji niebezpiecznych, Mapa ewakuacji ludności, Mapa stref zagrożeń, Mapa hałasu, Mapa gospodarcza lasów i enklaw, Mapa parków krajobrazowych i pomników przyrody, Mapa lokalizacji wytwarzanych odpadów, Mapa stref hodowli zwierząt, Mapa stref ujęć wody, Mapa cmentarzy oraz miejsc pamięci, Mapa terenów przekazanych w zarząd RGK, Mapa urządzeń hydrotechnicznych, Mapa utrzymania czystości, Mapa utrzymania zieleni i placów zabaw, Mapa decyzji i postanowień, Mapa lokalizacji jednostek podległych, Mapa lokalizacji instytucji.

ESIP to spójny system, zarówno wewnętrznie - poprzez kompleksową obsługę komórek Urzędu, jak zewnętrznie - poprzez możliwość zdalnej obsługi mieszkańców i włączenie do niego placówek bezpośrednio podległych pod Urząd Miejski. Działania te prowadzą do utworzenia rozległego systemu informatycznego, pracującego w jednolitej technologii i wspomagającego zarządzanie całym miastem. Istotną zaletą systemu jest jego praktyczne zastosowanie w procesie podejmowania decyzji i w procesach analityczno-koncepcyjnych.

Rezultaty

Wszystkie inwestycje drogowe prowadzone w mieście opierają się na analizach i wytycznych zawartych w raportach o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sukcesywnie jest realizowana przebudowa ulic, skrzyżowań, które w poprzednich latach znajdowały się na listach „czarnych punktów" i miejsc niebezpiecznych w raportach, np.: przebudowa ul. Nowowiejskiej, przebudowa ul. Ogólnej wraz ze skrzyżowaniami (zainstalowana sygnalizacja świetlna), przebudowa ul. Teatralnej i skrzyżowania tej ulicy z ul. Robotniczą (zainstalowanie na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej), przebudowa Al. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Komeńskiego (w tym przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzka - ul. Mickiewicza i Al. Grunwaldzka- ul. Żeromskiego - zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na tych skrzyżowaniach).

Głównym efektem jest duża poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i sukcesywne eliminowanie z sieci dróg w mieście tzw. czarnych punktów. W latach 2001-2008 zlikwidowano 12 „czarnych punktów", przebudowano 3 skrzyżowania i wiele odcinków dróg. W 2000 roku wydarzyło się 225 wypadków drogowych, a w 2006 - 166. W 2000 roku ciężko rannych w wypadkach było 106 osób, w 2006 tylko 30. Lista „czarnych punktów" służy też policji i straży miejskiej jako wskazówka do zwiększenia kontroli ruchu drogowego na nich.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.