edroga330Rozpoczął się kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na stronie internetowej GDDKiA ukazało się wstępne ogłoszenie informacyjne o zamiarze ogłoszenia przetargu. W kolejnych tygodniach GDDKiA ogłosi przetargi na Centralny Projekt Wdrożeniowy (CPW) i cztery Regionalne Projekty Wdrożeniowe (RPW) w ramach Projektu KSZRD na Sieci TENT Etap 1. Do końca roku planowane są jeszcze cztery postępowania na nadzór inwestorski nad wykonawcami poszczególnych RPW.

 

Wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego będzie miał za zadanie wdrożenie kluczowych elementów systemu: sprzętowych (np. szyna integracyjna), informatycznych (np. oprogramowanie centralne) oraz budowlanych (np. sieć teletechniczna).
Wyposaży również sieć drogową, objętą tym etapem na obszarze warszawskiego Oddziału GDDKiA, w infrastrukturę przydrożną (tzw. moduły rozproszone). W ramach siedmioletniej umowy wykona testy oraz integrację systemów, a następnie będzie wspierał, utrzymywał i rozwijał system w ramach projektu KSZRD E1.

W ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wykonaniem testów i podłączeniem do regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem. Podobnie jak w przypadku CPW, wykonawca będzie musiał również wykonać testy oraz integrację systemów, a następnie świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju Systemu w ramach projektu KSZRD E1.

Przetarg na RPW będzie składał się z czterech części, obejmujących obszarowo drogi wchodzące w skład sieci drogowej KSZRD Etap 1 na terenie następujących oddziałów:
cześć 1 - w Gdańsku i w Olsztynie (drogi S6 i S7) - obszar CZR w Gdańsku,
część 2 - w Łodzi (drogi A1 i A2) - obszar CZR w Strykowie (Łódź),
część 3 - w Katowicach (drogi A1, A4, S1) - obszar CZR w Kończycach (Katowice),
część 4 - w Opolu i we Wrocławiu (drogi A4 i A8) - obszar CZR w Widawie (Wrocław).

Wszystkie ruszające postępowania przetargowe stanowić będą elementy realizacji projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I”, który uzyskał dofinansowanie unijne w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania z UE dla Projektu wynosi ok. 123,2 mln euro.

GDDKiA wdraża Inteligentne Systemy Transportowe wiedząc, że mogą one w znacznym stopniu przyczynić się do efektywniejszego, bezpieczniejszego i mniej szkodliwego dla środowiska działania systemu transportowego. Ich wdrażanie w Europie odbywa się zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. Celem dyrektywy jest ustanowienie interoperacyjnych i efektywnych usług ITS. Implementacją tej dyrektywy do polskiego prawa była zmiana ustawy o drogach publicznych w 2012 roku. Aby sprostać wymogom zawartym w tych dokumentach oraz zintegrować drogi wchodzące w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej, GDDKiA tworzy Krajowy System Zarządzania Ruchem.

System KSZR będzie wspierał przede wszystkim użytkowników dróg, tj. z chwilą uruchomienia ostrzeże przed utrudnieniem, poinformuje o aktualnych i prognozowanych warunkach ruchu, poinformuje o czasach dojazdu do celu różnymi drogami, wyznaczy i poprowadzi dynamicznie objazdem na wypadek, steruje dopływem ruchu na zatłoczoną drogę, steruje pasami ruchu w tym tzw. „korytarze życia”, wyznaczy optymalną dopuszczalną prędkość, czy poinformuje o zajętości miejsc parkingowych, będzie gotowy na C-ITS i bezpośrednią komunikację infrastruktura-pojazdy (I2V).

System KSZR wesprze również GDDKiA w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania drogi, zapewni narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów czy innych prac utrzymaniowych. Wyposaży również GDDKiA w odpowiednie narzędzia do lepszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.

System usprawni realizację akcji ratunkowych poprzez szybsze wykrycie zdarzenia, identyfikację zagrożenia, jego skutków oraz przekazanie tych danych do właściwych służb państwowych odpowiedzialnych za prowadzenia akcji ratunkowych.
System, wspólnie z wdrożonym już etapem 1 Krajowego Punktu Dostępowego, będzie źródłem wysokiej jakości sprawdzonych danych publicznych o warunkach ruchu dla służb państwowych mediów, szeroko korzystających z informacji z systemu, np. żeby szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia drogowego, czy firm świadczących różnego rodzaju usługi związane z mobilnością dla kierowców.

System techniczne przygotowany będzie na współdzielenie danych np. z Krajowym System Poboru Opłat, ale również danych policyjnych, straży pożarnej, czy systemu powiadamiania ratunkowego w celu uniknięcia dublowania urządzeń zbierających podobnie dane.

W ramach inwestycji drogowych zapisanych w Programie Budowy Dróg Krajowych realizujemy już elementy ITS (tzw. systemy zarządzania ruchem, czy systemy zarządzania tunelami), które później zostaną poddane procesowi integracji z Systemem Centralnym KSZR jaki powstanie w ramach projektu KSZRD na sieci TENT Etap 1. Dzięki temu na przebiegającej przez Polskę transeuropejskiej sieci drogowej powstanie w ten sposób jednolity i zintegrowany System ITS.

Architektura KSZR była wypracowywana przez ostatnich kilka lat pracą ekspertów GDDKiA w oparciu o europejski wzorzec FRAME. To podejście umożliwiło uruchomienie wielu wdrożeń komponentów ITS np. w ramach realizowanych inwestycji drogowych, oraz odpowiednie przygotowanie się na współdzielenie danych np. z Krajowego Systemu Poboru Opłat, danych policyjnych, straży pożarnej, czy systemu powiadamiania ratunkowego w celu uniknięcia dublowania urządzeń zbierających podobnie informacje. System KSZR będzie wspierał przede wszystkim użytkowników dróg - będzie ostrzegał kierowcę przed utrudnieniem, poinformuje o warunkach ruchu, wyznaczy dynamicznie objazd, wyznaczy optymalną prędkość, czy poinformuje o zajętości miejsc parkingowych na MOPach. Docelowo KSZR będzie gotowy na C-ITS i bezpośrednią komunikację „infrastruktura-pojazdy”.

GDDKiA będzie wykorzystywać system KSZR w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg. System zapewni narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów czy innych prac utrzymaniowych. Wyposaży również zarządcę sieci dróg krajowych w odpowiednie narzędzia do skuteczniejszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.

Krajowy System Zarządzania Ruchem cechuje:
• spójna architektura,
• modularność,
• interoperacyjność
• spójny zestaw standardów,
• możliwość realizacji poszczególnych części Systemu przez różnych wykonawców/dostawców,
• zdywersyfikowane źródła finansowania realizacji Systemu,
• utrzymywanie Systemu w oparciu o pomiar wskaźników i umowy SLA,
• możliwość rozwoju funkcjonalnego i terytorialnego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.