Firma EKKOM Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizuje projekt polegający na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu szkoleniowego z zasad uspokajania ruchu na drogach samorządowych. Właśnie dzisiaj (2 października br.) rozpoczęły się zajęcia w ramach pierwszego szkolenia z cyklu pięciu planowanych. Ogółem zostanie przeszkolonych 150 osób z zarządów dróg i organów odpowiedzialnych za zarządzanie ruchem w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli.

 Dzisiaj pierwsza, ponad 30-osobowa grupa uczestników poznaje metody i zasady uspokojenia ruchu nie tylko od strony teorii, ale również ma okazje przyjrzeć się praktycznemu funkcjonowaniu takiej strefy. Szkolenie odbywa się bowiem w Puławach, gdzie wdrożono model takiego rozwiązania. Nazywane jest ono „Miasteczkiem Holenderskim”, ponieważ na koncepcjach holenderskich bazowano projektując prekursorskie w Polsce uspokojenie ruchu w dzielnicy mieszkaniowej.

Szkolenie jest skierowane do zarządców dróg samorządowych i organów zarządzających ruchem na drogach samorządowych. Dlatego zakres prezentowanej na szkoleniu tematyki właśnie obejmuje rozwiązania skuteczne dla tych kategorii dróg.  Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę z dziedziny planowania, wdrażania oraz promowania rozwiązań uspokajania ruchu za pomocą fizycznych środków technicznych.

Uspokajanie ruchu jest zadaniem złożonym i interdyscyplinarnym, wymagającym poza odpowiednimi środkami również znajomości całego procesu zmian w przestrzeni dróg i ulic, specyfiki podejścia do tego typu inwestycji i konsultacji społecznych. Ten fakt został potwierdzony w 2008 roku w trakcie projektowania „Miasteczka Holenderskiego” przez firmę EKKOM (wówczas BEiPBK EKKOM Sp. z o.o.). Kompleksowe podejście do zagadnienia zostało też uwypuklone w opracowanym przez EKKOM na zlecenie resortu transportu podręczniku „Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych”. Istotą rzeczy jest całościowe spojrzenie na zagadnienie uspokojenia ruchu, odmienne od rozpowszechnionego stosowania  pojedynczych fizycznych urządzeń w sposób rozproszony. Tymczasem poza powszechnie stosowanymi środkami, głównie progami spowalniającymi, istnieje możliwość, stosowania innych, nawet bardziej efektywnych metod.

W programie szkolenia, odbywającego się w Puławach, przewidziano między innymi praktyczne zajęcia na terenie „Miasteczka Holenderskiego”. Eksperci w dziedzinie uspokojenia ruchu szczegółowo omawiają zasady, sposoby i zagadnienia projektowo-techniczne fizycznego uspokajania ruchu, prezentują cykl realizacji takiego projektu, współpracę zaangażowanych stron oraz sposoby monitorowania i oceny skuteczności.

Projekt szkoleń realizowanych przez EKKOM Sp. z o.o. przewiduje, że do końca listopada 2013 r. zostanie przeszkolonych do 150 samorządowców ze wszystkich 16 województw.

 

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.