„SOL - Save Our Lives”  to kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Środkowej. Projekt „SOL – Save our Lives” jest realizowany w ramach programu dla Europy Środkowej www.central2013.eu i współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest zwiększenie możliwości działania lokalnych i regionalnych interesariuszy w celu ograniczenia liczby wypadków i ich ofiar w tej części Europy.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2010 roku i będzie trwał 3 lata. W 12 miejscach pilotażowych w 7 krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Włochy i Austria) zostaną opracowane strategie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wdrożone efektywne programy jego poprawy. W Polsce pilotaż projektu odbył się w województwie warmińsko - mazurskim.

Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym pod względem wielkości regionem w Polsce. Od 2004 r. na jego obszarze realizowany jest wojewódzki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT, zakładający zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50% do r. 2013. Za koordynację realizacji programu GAMBIT odpowiada Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu drogowego, której sekretariat znajduje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego-Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie.

W ramach projektu SOL na terenie województwa realizowane są pilotażowe działania wdrożeniowe w trzech miejscowościach: Olsztyn, Barczewo i Nidzica. Pierwsze z działań realizowane jest w Olsztynie i dotyczy problemu kierowców uczestniczących w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Głównym partnerem tych prac będzie Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (MZPiTU), który od lat zajmuje się problemem nadużywania alkoholu, również przez uczestników ruchu drogowego.

Pozostałe dwa działania pilotażowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, zwłaszcza w otoczeniu szkół i placówek edukacyjnych. Partnerami WORD Olsztyn w tych pracach są koordynatorzy z lokalnych centrów edukacji brd funkcjonujących przy wybranych szkołach. Zadanie to będzie realizowane w sposób kompleksowo np.: podjęte zostaną działania na rzecz redukcji prędkości w miejscach szczególnie uczęszczanych przez dzieci. Głównym realizatorem tego działania będzie Wojewódzka Komenda Policji w Olsztynie. Oba pilotaże programy przeprowadzone zostaną jednocześnie w dwóch lokalizacjach: w otoczeniu Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.

***
W celu zapewnienia jakości realizacji zadań w ramach projektu konsorcjum projektu powołało tzw. SOLAB (SOL Advisory Bard, Międzynarodowa Rada Doradcza SOLAB). W skład SOLAB wchodzą organizacje o międzynarodowym zakresie działalności w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członkami SOLAB są przedstawiciele:

  • *ETSC - European Transport Safety Council - Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu,
  • *GRSP - Global Road Safety Partnership of the International Red Cross - Światowe Partnerstwo Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu,
  • *Cities for Mobility CfM – Światowa sieć interesariuszy działająca na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach,
  • *Cities for Children CfC - Europejska sieć interesariuszy działająca na rzecz bezpieczeństwa dzieci na drogach,
  • *FAI - Italian Federation of Truck Transporters, Rome (IT) - Bezpieczeństwo transportu ładunków.

Celem działalności SOLAB jest wsparcie realizatorów projektu wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na poziomie krajowym powołano Krajową Radę Konsultacyjną SOL. Celem działalności Rady na poziomie krajowym jest pomoc w integracji proponowanych rozwiązań z obowiązującą polityką dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego i programami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań Rady należy: wspieranie instytucji uczestniczących w projekcie, monitorowanie podejmowanych działań w czasie jego trwania, rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.

Członkowie Rady służą swoim doświadczeniem i wiedzą i doradzają realizatorom projektu w zakresie kierunku działań w kontekście krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego transportu. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi m.in. Sekretarz KRBRD.

Źródło: KRBRD/Strona internetowa Projektu SOL: www.sol-project.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.