Spis treści

Kompleksowe działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego obejmują:

  • analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na dłuższych odcinkach, tak aby wziąć pod uwagę odcinki sąsiadujące z tymi, na których wprowadza się ograniczenia,
  • wprowadzenie na wszystkich drogach dwupasowych dwukierunkowych z szerokimi poboczami odcinków z możliwością wyprzedzania, tzn. wprowadzenie przekroju 2+1*,
  • zapewnienie wymaganych rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie**, odcinków z możliwością wyprzedzania, zarówno na drogach nowobudowanych, jak również na tych istniejących (szczególnie należałoby poddać wnikliwej analizie wszystkie istniejące ciągi dróg krajowych i wojewódzkich),
  • dążenie do ograniczania dostępności do dróg wyższych klas poprzez zmniejszenie liczby punktów dostępu, tj. skrzyżowań i zjazdów indywidualnych, zwiększenie budowy ciągów pieszych w obszarach zabudowanych i budowy dróg serwisowych dla pojazdów rolniczych,
  • budowy dróg szybkiego ruchu, tj. autostrad i dróg ekspresowych, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla ruchu tranzytowego.

Rys. Schematy możliwych rozwiązań w wyznaczeniu odcinków z możliwością wyprzedzania*

Fot. 2. Przykład odcinka drogi 2+1

Działania brd pociągają za sobą spore wydatki, ale korzyści są nieporównywalnie większe. Ważne jest więc, by wszystkie wymienione elementy, przyczyniające się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, były realizowane łącznie. Nie można robić podziału na sprawy ważne i mniej ważne, ponieważ tylko w powiązaniu ze sobą środki uspokojenia ruchu oraz zapewnienie wystarczającej liczby odcinków z możliwością wyprzedzania, mogą przynieść zamierzony efekt w postaci znacznej redukcji liczby wypadków w Polsce.

Dawid Kozłowski
BEiPBK „EKKOM”

 

*Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 20 z 22 sierpnia 2005 r.: „Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych”

**Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Polecamy felietony filmowe:

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.