Spis treści

Podstawowe zapisy wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z sygnalizacją

W Szczegółowych warunkach technicznych dla sygnałów drogowych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia [1] wprowadzono zapisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności sygnalizacji świetlnych. Są to w szczególności:

 • warunki dla sygnalizatorów poprawiające postrzeganie sygnalizacji świetlnych,
 • wyeliminowanie stosowania niektórych rozwiązań kolizyjnych,
 • zmiany w wymaganiach formalnych dla sygnalizacji.

Poprawa postrzegania sygnalizacji świetlnych

Do najważniejszych zapisów załącznika nr 3, które mają na celu prawidłowe postrzegania sygnalizacji świetlnej należą:

 • obowiązek wyposażania sygnalizatorów umieszczanych nad jezdnią w ekrany kontrastowe,
 • zalecenie stosowania komór o rozproszonym źródle światła w sygnalizatorach dla pojazdów,
 • obowiązek dostosowania typu komory sygnałowej, pod względem kąta rozsyłu strumienia świetlnego, do miejsca umieszczenia sygnalizatora oraz rodzaju sygnału (wąskokątne – dla sygnałów kierunkowych i ogólnych umieszczonych nad poszczególnymi pasami ruchu,  normalne – tam gdzie istnieje potrzeba postrzeżenia sygnału ogólnego z większej odległości, szerokokątne – gdy sygnalizator ogólny umieszczony jest obok jezdni na wlocie jednopasowym).

Powyższe zapisy oznaczają, że od 1 stycznia 2009 r. wszystkie sygnalizatory umieszczone nad jezdnią powinny być wyposażone w ekrany kontrastowe, a typ komory pod względem kąta rozsyłu strumienia świetlnego dostosowany do miejsca umieszczenia sygnalizatora oraz rodzaju sygnału.

Należy zwrócić uwagę na zapis punktu Warunki techniczne, zgodnie z którym nie dopuszcza się stosowania sygnałów oraz urządzeń pomocniczych o wzorach innych niż określone w punkcie Konstrukcje i wzory barwne. W związku z powyższym stosowanie sygnałów kierunkowych o kształtach strzałek innych niż zawarte w punkcie konstrukcje i wzory barwne jest niezgodne z przepisami rozporządzenia.

Wyeliminowanie stosowania niektórych rozwiązań kolizyjnych

Do zapisów porządkujących stosowanie sygnalizacji świetlnych poprzez wyeliminowanie niektórych rozwiązań kolizyjnych należą:

 • obowiązek objęcia sygnalizacją wszystkich uczestników ruchu i wszystkich strumieni ruchu,
 • obowiązek stosowania sygnałów kierunkowych dla skręcających w lewo na wlotach wielopasowych, w przypadku ruchu z kierunku przeciwnego,
 • bezkolizyjność sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką.

I. Obowiązek objęcia sygnalizacją wszystkich uczestników ruchu

Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 stosując sygnalizację na skrzyżowaniu, należy objąć nią wszystkie grupy uczestników i wszystkie strumienie ruchu. Nie dopuszcza się pozostawienia jakiegokolwiek wlotu, pasa lub strumienia ruchu w obszarze skrzyżowania bez sygnalizacji. Zasadę tę ilustruje rys. 1.

Rys. 1. Przykład lokalizacji sygnalizatorów na skrzyżowaniu z wysepkami oddzielającymi pojazdy skręcające w prawo Rys. 2. Przykład lokalizacji sygnalizatorów na skrzyżowaniu z ruchem wokół wyspy

Obowiązek objęcia sygnalizacją wszystkich grup uczestników ruchu i wszystkich strumieni ruchu oznacza, że na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną zabronione jest stosowanie:

 • pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo pozostawionych bez sygnalizacji a oznakowanych jedynie znakiem A-7 lub B-20,
 • pasów ruchu, na których na stałe nadawany jest sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką,
 • pasów ruchu, na których na stałe nadawany jest sygnał migający w postaci sylwetki pieszego.

Zakaz pozostawienia jakiegokolwiek wlotu, pasa lub strumienia ruchu w obszarze skrzyżowania bez sygnalizacji na krzyżowaniach z wyspą centralną oznacza obowiązek umieszczania sygnalizatorów na zjeździe ze strefy akumulacji - rys. 2.

 

Komentarze  
Kuba_poznan_pl
0 #1 Kuba_poznan_pl 2013-11-08 23:07
Z punktu c określającego pary strumieni kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch wynika, iż pieszy może liczyć się z kolizją jedynie z pojazdem ktory opuszcza skrzyżowanie skręcając w lewo lub w prawo z pasa STEROWANEGO SYGNAŁEM OGÓLNYM. Oznacza to, że nadawanie sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką, dla strumienia opuszczajacego skrzyżowanie skręcającego w prawo lub w lewo kolidującego z poprzecznym strumieniem pieszych także jest niedozwolone! Zatem sygnał ten musi być bezkolizyjny. Dlaczego zatem wykreślono zapis mówiący o tym, że strumień ten musi być bezkolizyjny? Po co w takim razie zapis mówiący o konieczności zatrzymania przed sygnalizatorem? Przepisy przepisami a i tak "strzałka warunkowa" ma kolizję praktycznie z każdym strumieniem .
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.