Jednym z polskich przykładów systemu informacji parkingowej jest wdrożenie wykonane w ramach trójmiejskiego projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Opracowanie systemu TRISTAR poprzedziła diagnoza, wykonana w fazie prac koncepcyjnych. Wynikły z niej wnioski wskazujące, iż planowany system przyczyni się do rozwiązania szeregu problemów, w tym związanych z wysokim poziom zatłoczenia sieci ulicznej oraz  z trudnościami w znalezieniu miejsca parkingowego i brakiem informacji kierującej na miejsca postojowe.

 

– Pojazdy przemieszczające się w poszukiwaniu miejsca do parkowania przyczyniały się do powstawania sytuacji konfliktowych. Dochodziło do nich z powodu nieuwagi kierujących pochłoniętych szukaniem wolnego miejsca – przypomina dr inż. Jacek Oskarbski z Politechniki Gdańskiej, podkreślając równocześnie, że właśnie takie sytuacje stanowią zasadniczą przesłankę do wdrażania systemów informacji parkingowej. Diagnoza wykonana dla Trójmiasta zidentyfikowała jako poważny problem brak scentralizowanego systemu zarządzania parkingami, który na bieżąco zbierałby dane o zajętości poszczególnych parkingów, dalej je analizował i odpowiednio przetwarzał przekazując informacje.

W architekturze TRISTAR-u system informacji parkingowej jest jednym z wielu modułów. Na płaszczyźnie gromadzonych danych i wymienianych informacji będzie on współpracował z innymi systemami TRISTAR-a. Trójmiejskie parkingi, włączane do systemu informacji o wolnych miejscach, zostaną wyposażone w urządzenia detekcji. Na wjazdach i wyjazdach z parkingów zamontowane pętle indukcyjne zliczą wjeżdżające i wyjeżdżające pojazdy. Jeśli na parkingu nie będzie możliwości zainstalowania urządzeń definiujących zajętość, wówczas wykorzystane zostaną kapsuły magnetyczne rejestrujące zajęcie miejsca postojowego.

W Gdańsku do systemu informacji o wolnych miejscach postojowych planowane jest włączenie parkingów komercyjnych. Podobnie planuje się w Gdyni. Tam już podjęto rozmowy z administratorami centrów handlowych w śródmieściu.

Informacje o wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdach oraz o wolnych i zajętych miejscach parkingowych trafią do Centrum Zarządzania Ruchem. Tam za pomocą specjalnego oprogramowania będzie określana liczba wolnych miejsc na parkingach. Równocześnie będzie prognozowany trend zmian w zajętości parkingów oraz szacowana dynamika tych zmian, aby kierowca znajdujący się w odległości na przykład dwóch kilometrów od parkingu otrzymywał na bieżąco informacje o zajętości parkingu, włącznie z przewidywanym poziomem napełnienia pojazdami w chwili, kiedy dojedzie do miejsca zaparkowania.

Informacje o zajętości parkingów będą dostępne na stronach internetowych. Kierowca zatem wcześniej, zanim wyjedzie, zyska możliwość sprawdzenia wolnych parkingów. Te informacje pozyska także z urządzeń mobilnych. Z kolei w trakcie podróży informacje będzie odczytywał z tablic i znaków zmiennej treści.    

Na terenie Trójmiasta systemem tym zostanie objętych 15 parkingów (7 w Gdańsku, 4 w Gdyni, 4 w Sopocie). Są to parkingi przeważnie zlokalizowane w strefach śródmiejskich. Są też w systemie ujęte parkingi w sąsiedztwie dużych obiektów sportowych. Do miejsc postoju będzie wiodło 20 tablic zmiennej treści wyświetlających informacje. Najpierw wskażą one drogę do strefy miasta z parkingiem, a potem skierują w stronę konkretnego obiektu, równocześnie podając liczbę wolnych tam miejsc postojowych. Informacje dopełnią komunikaty na znakach zmiennej treści i znaki informacji parkingowej. Grafika znaków zmiennej treści i znaków informacyjnych jest spójna, aby kierowca wiedział, że przekazywane mu informacje dotyczą tego jednego, miejskiego systemu.

AS

Materiał na podstawie prezentacji „Systemu informacji parkingowej w Zintegrowanym Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR”, wygłoszonej przez dr. inż. Jacka Oskarbskiego podczas VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Polityka Parkingowa w miastach” – Zakopane, 16-18 października 2013 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.