Spis treści

System zarządzania ruchem na A4Z wieloletnich badań prowadzonych w aglomeracjach amerykańskich i kanadyjskich wynika, że zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) obniża nakłady na infrastrukturę transportową o 20–35% z jednoczesnym uzyskaniem tych samych efektów w sprawności systemu transportowego, jakie niosą kosztowne przebudowy układu drogowego [1] [2]. Potwierdzają to także badania europejskie [3].

ITS mają zastosowanie zarówno na arteriach miejskich, jak i na drogach ekspresowych i autostradach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła uruchomić system zarządzania ruchem na odcinku autostrady A4 (Wrocław-Gliwice) o łącznej długości 165 km, tj. od węzła „Bielany” (woj. dolnośląskie) do węzła „Sośnica” (woj. śląskie) - rys.1. Autostrada A4 łączy przejścia graniczne w Jędrzychowicach (granica polsko-niemiecka) i Korczowej (granica polsko-ukraińska) oraz pełni kluczowe znaczenie w połączeniu komunikacyjnym przenoszącym ruch międzynarodowy w kierunku wschodnim i zachodnim.

Rys.1. Lokalizacja odcinka autostrady A4 objętego systemem zarządzania ruchem

Na tym odcinku autostrady A4 w obrębie węzłów drogowych wprowadzono elementy systemu zarządzania ruchem, tj. stacje pomiaru ruchu wraz ze znakami zmiennej treści (ZZT) do wizualizacji parametrów ruchu oraz znaki zmiennej treści do wizualizacji parametrów pogodowych. Dodatkowo na odcinku objętym systemem zarządzania ruchem wprowadzono stacje meteorologiczne oraz kamery wizyjne. Gromadzone w ten sposób dane służą do efektywnego zarządzania ruchem.

W skład tworzonego systemu wchodzą między innymi:

  • znaki zmiennej treści do wizualizacji parametrów ruchu – łącznie 24 bramy dla obu kierunków ze znakami ZZT, zlokalizowane w obrębie węzłów,
  • znaki zmiennej treści do wizualizacji parametrów pogodowych – łącznie 23 znaki dla obu kierunków, zlokalizowane w obrębie węzłów,
  • stacje meteorologiczne – łącznie 11 stacji spełniających funkcje:
a) prognostyczne (instalowane w lokalizacjach o stabilnym profilu termicznym nawierzchni i wykorzystywane do prognozowania temperatury i stanu nawierzchni),
b) wspomagające (lokalizowane w pobliżu znaków zmiennej treści, przeznaczone do wspomagania wizualizacji informacji pogodowej),
c) nieprognostyczne (instalowane w miejscach szczególnie wrażliwych na wpływ warunków pogodowych na bezpieczeństwo ruchu i nie przeznaczone do celów prognostycznych),
  • stacje pomiaru ruchu - przystosowane do pomiaru i rejestracji w czasie rzeczywistym parametrów ruchu, z możliwością wykrywania struktury rodzajowej ruchu, z podziałem na kategorie pojazdów (klasyfikacja zgodna z EUR-6 [6]),
  • kamery w rejonie węzłów.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.