Spis treści

Struktura kosztów wchodzących w skład wyceny kosztów wypadku w metodzie IBDiM obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie koszty ekonomiczne wypadków drogowych to: straty materialne w wyniku uszkodzenia pojazdu (we wzorcowych szacunkach są one powiększane o straty w miejscu otaczającym wypadek, np. zniszczenia drogi, infrastruktury drogowej, bądź prywatnego mienia), nakłady operacyjne związane z wezwaniem policji, karetki, pomocy drogowej, straży pożarnej itp., opłaty pogrzebowe (w modelowych szacunkach powiększa się je o koszty obsługi prawnej), oraz środki wydatkowane na leczenie i rehabilitację. Pośrednie koszty ekonomiczne wypadków drogowych mają charakter długofalowy i wiążą się ze stratami w produkcji gospodarczej, a więc w stratach PKB, przy czym w przypadku ofiary śmiertelnej strata PKB uwzględnia utratę w spożyciu konsumenckim. - Do tego moglibyśmy jeszcze dołożyć środki finansowe wydatkowane na edukację i szkolenie, które zostaną utracone w wyniku śmierci młodego człowieka w wypadku drogowym – zaznacza Agata Jaździk-Osmólska.

Kategoria kosztów bezpośrednich i pośrednich nie obejmuje kosztów społecznych związanych z rekompensatą za ból, cierpienie i uszczerbek moralny dla osób uczestniczących w wypadku i ich krewnych. – Podjęliśmy się w IBDiM wyceny bólu, cierpienia i uszczerbku moralnego osób uczestniczących w wypadku i ich krewnych poprzez próbę obliczenia obniżonej wartości społeczeństwa w wyniku straty życia jednego z jej członków. Podkreślam, że w tym momencie opieramy się na bardzo hipotetycznym rachunku. Do precyzyjnego prowadzenia takich szacunków dopiero się przygotowujemy i nie ukrywam, że szukamy mecenasów, którzy będą nas wspierać i z nami współpracować w tym zakresie – mówi Agata Jaździk-Osmólska. Obliczenia obniżonej wartości społeczeństwa związanej ze stratą życia jednego z jej członków oparte są o wskaźnik VSL (value of statistical life), czyli wskaźnik statystycznej wartości życia. Na potrzeby własnych analiz w Zakładzie Ekonomiki IBDiM oszacowano w sposób bardzo ogólny teoretyczną wartość VSL dla danych o wypadkach w roku 2010. W ramach prac Instytutu zamierza się przeprowadzić pogłębione studia w tym kierunku, wsparte rozległymi badaniami. Ekspertka z IBDiM podkreśla, że jeśliby do hipotetycznych rachunków, które wyliczyły koszty wypadków w wysokości 18 mld zł,  dodatkowo włączyć ten koszt społeczny, to wówczas łączny koszt wypadków w Polsce byłby dużo większy - mógłby sięgnąć nawet 65 mld zł, czyli wyniósłby dwukrotnie więcej niż nasz deficyt budżetowy bądź inaczej – stanowiłby równowartość 5 procent PKB.

***

W Polsce przy szacowaniu kosztów wypadków drogowych napotyka na szereg problemów, takich jak: ograniczona dostępność do baz danych o wypadkach, brak wypracowanej ścieżki udostępniania niezbędnych do obliczeń danych ze strony NFZ i ubezpieczycieli. Według  Agaty Jaździk-Osmólskiej, aby uzyskać realną kwotę strat wypadkowych należy zmienić podejście do prowadzenia badań i obliczeń. Między innymi zwraca uwagę na konieczność rozpatrywania kosztów wypadków wewnętrznych i zewnętrznych oraz potrzebę zweryfikowania ich proporcjonalnego udziału w kosztach ogólnych. O tym jak liczyć rzeczywiste koszty wypadków Agata Jaździk-Osmólska mówi w zamieszczonym nagraniu.

{mp3}szacowanie-kosztow-wypadkow-drogowych{/mp3}

 

Szacunek kosztów wypadków drogowych w Polsce i próba ich internalizacji w ramach prac badawczych IBDiM w Warszawie - (PDF)

AS

Artykuł na podstawie wystąpienia Agaty Jaździk-Osmólskiej na konferencji  „Koszty wypadków drogowych” (Warszawa, 9 maja br.), którą zorganizowały Bank Światowy i  Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.