Spis treści

Trwałe i kompleksowe brdKoncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska dla drogi krajowej nr 94 na odcinku od granicy m. Olkusz do m. Jerzmanowice została wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie.
Opracowanie wykonano na podstawie Koncepcji Wspomagania Zarządzania Drogami (KWZD), tworzonej przez BEiPBK „EKKOM” oraz Royal Haskoning z Holandii (audytor rozwiązań brd). Celem KWZD jest stworzenie standardów i typowych rozwiązań w zakresie projektowania i wykonawstwa infrastruktury drogowej.

W koncepcji zawarto ideę kompleksowego podejścia do problemu brd i ochrony środowiska. Na podstawie dostępnych materiałów, wizji w terenie, inwentaryzacji, konsultacji społecznych wykonano analizę niezbędnych zmian, koncepcję możliwych rozwiązań wariantowych oraz monitoringu tego odcinka drogi zarówno w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestników, jak też ochrony środowiska.

Stan istniejący

Odcinek drogi krajowej nr 94 znajduje się w województwie małopolskim, obejmuje powiaty olkuski i krakowski, gminy Olkusz i Jerzmanowice–Przeginia oraz przebiega przez obszary zabudowane wsi: Sieniczno, Kogutek, Zederman, Przeginia, Gotkowice i Jerzmanowice. W otoczeniu odcinka występują także tereny leśne i rolnicze. W sąsiedztwie drogi są też rejon Ojcowskiego Parku Narodowego i Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”.

Mapa

W ramach inwentaryzacji stanu istniejącego wykonano wizje w terenie, dokumentację fotograficzną i wideo oraz określono parametry geometrii drogi, elementy organizacji ruchu i urządzeń brd, stan środowiska wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wykonano pomiary i analizy ruchu, analizę danych o wypadkach, pomiary prędkości pojazdów oraz poziomu hałasu.

Inwentaryzacja geometrii drogi krajowej nr 94

Dane w zakresie geometrii analizowanego odcinka drogi krajowej nr 94:
- długość odcinka – 12,4 km,
- przekrój: droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, dwupasowa,
- typowe szerokości elementów przekroju w obszarze zabudowanym:
jezdnia: 7,5 m do 8 m,
pobocza utwardzone: 2 m,
chodnik (lokalnie): 2 m do 2,5 m,
pobocza gruntowe: 0,75 m do 2,5 m,
- typowe szerokości elementów przekroju poza obszarem zabudowanym:
jezdnia: 7,5 m do 8 m,
pobocza utwardzone: 2 m do 2,5 m,
pobocza gruntowe: 0,5 m do 0,75 m,
- liczba łuków poziomych – 20 (350 m < R < 2000 m),
- dł. odc. w terenie zabudowanym (Vdop 50/60 km/h) – 6,7 km (54%),
- dł. odc. w terenie zabudowanym (Vdop 90 km/h) – 1,5 km (12%),
- dł. odc. poza terenem zabudowanym (Vdop 90 km/h) – 4,2 km (34%).

Warto zwrócić uwagę na duży procent odcinka przebiegającego przez obszar zabudowany.

Organizacja ruchu i urządzenia brd

Na analizowanym odcinku drogi krajowej występuje standardowe oznakowanie poziome oraz pionowe dla skrzyżowań (znaki z kategorii A).

W ciągu tego odcinka zlokalizowanych jest 20 łuków poziomych, w większości oznakowanych znakami A-1, A-2, A-3 lub A-4. Na analizowanym odcinku nie występują łuki oznakowane jako niebezpieczne (przy pomocy tablic prowadzących U-3a – U-3d). Analiza łuków poziomych wg wytycznych Programu Poprawy Bezpieczeństwa „SAFESTAR” wykazała, że żaden z łuków poziomych nie kwalifikuje się do oznakowania jako niebezpieczny.

Na odcinku drogi nr 94 brak jest elementów uspokojenia ruchu np. w postaci wysp azylu dla pieszych (wyjątek: przejście dla pieszych we wsi Kogutek) lub malowanych powierzchni wyłączonych z ruchu i pasów dla pojazdów skręcających w lewo. Lokalnie w miejscach niebezpiecznych zastosowano znaki B-33 ograniczające prędkość do 50 lub 70 km/h oraz znaki B-25 „zakaz wyprzedzania”.

Natężenie ruchu w stanie istniejącym

Dla weryfikacji prognozy ruchu z pomiaru GPR 2000 wykonano dla tego odcinka drogi pomiar 24-godzinny w przekroju pomiarowym w Przegini. Natężenie ruchu dla przekroju według pomiaru w dniach 19-20 kwietnia 2005 r. wyniosło 13 365 poj./d, a po przeliczeniu na ŚDR (uwzględnienie wpływu dnia tygodnia i miesiąca, kiedy odbywał się pomiar): 12 603 poj./d.

Na podstawie przeprowadzonego pomiaru można stwierdzić, że rozkład kierunkowy jest następujący: 52% pojazdów w kierunku Krakowa, 48% w kierunku Olkusza. Sytuację tę można zaobserwować na podstawie wykresu przedstawiającego zmienność natężenia ruchu w okresie pomiaru (rys. 1).

zmienność natężenia ruchu w okresie pomiaru

Bardzo istotnym zagadnieniem w okresie przeprowadzania pomiaru było bardzo duże natężenie ruchu ciężarowego związane z koniecznością odpłatności za przejazd autostradą. Wówczas kierowcy chcąc uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów omijali autostradę korzystając z drogi krajowej nr 94, która zapewniała bardziej korzystne przeprowadzenie ruchu przez zatłoczone drogi aglomeracji górnośląskiej. O wielkości potoków samochodów ciężarowych i ich uciążliwości dla środowiska świadczy poniższy wykres (rys. 2)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.