Spis treści

Dane o wypadkach

Na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 94 od km 300+600 do km 313+000 w 2004 roku zanotowano 22 wypadki drogowe, na skutek których śmierć poniosły 2 osoby, a 37 osób zostało rannych (w tym jedno dziecko). Najczęściej odnotowanymi wypadkami drogowymi w 2004 roku na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 94 były zderzenia boczne i zderzenia czołowe pojazdów w ruchu. Natomiast najczęściej powtarzanymi przyczynami tych wypadków drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Dla całego okresu, tj. lat 2001 – 2005 (I kwartał) liczebność wypadków, zabitych i rannych podano w tablicy 2

W tablicy 3 przedstawiono porównanie ilości rodzajów zdarzeń w Polsce, Małopolsce i na analizowanym odcinku w roku 2004. Liczba zderzeń czołowych i tylnych była znacznie większa niż w na pozostałych drogach, co świadczy o potrzebie uzupełnienia elementów dla poprawy warunków włączenia do drogi krajowej.

Dla powiązania rodzaju wypadku z przyczynami jego powstania przedstawiono lokalizację zdarzeń na planie sytuacyjnym (rys.6) wykorzystując opracowane piktogramy oraz różnicując wypadki w poszczególnych latach odpowiednim kolorem.

Pomiar prędkości

Po przeanalizowaniu danych o wypadkach wytypowano miejsca niebezpieczne, w których przeprowadzono pomiary prędkości ruchu z jednoczesnym pomiarem hałasu przy sąsiadujących z drogą budynkach. Wyniki przedstawiono w poniższych zestawieniach wraz z danymi statystycznymi, takimi jak: średnia prędkość, odchylenie standardowe, kwantyl 85%, maksymalne i minimalne prędkości oraz liczebność próby.

Inwentaryzacja elementów odwodnienia, zieleni oraz zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowań środowiskowych

Przeprowadzona inwentaryzacja miała na celu określenie uwarunkowań środowiskowych oraz wskazanie potrzeb w zakresie systemu odwodnienia, a także urządzeń ochrony środowiska.

Uwarunkowania środowiskowe określono następująco:

  • wody powierzchniowe – brak cieków stałych (tylko okresowe), brak odbiorników zanieczyszczonej wody z drogi,
  • ukształtowanie powierzchni – warunkuje wielkość zlewni, duże dysproporcje w powierzchniach,
  • krajobraz – mało punktów widokowych, PK „Dolinki Krakowskie”.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.