Spis treści

Kanalizacja deszczowa

W związku z proponowanym przekrojem drogi i wprowadzeniem chodników w obszarach zabudowanych przewiduje się wykonanie systemu kanalizacji deszczowej, na który będą się składać: studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi, studnie rewizyjne, kanały deszczowe różnych średnic wynikających z szczegółowego wymiarowania oraz studnie wpadowe.

Ścieki prefabrykowane

Na odcinkach przejść przez miejscowości oraz na wybranych odcinkach poza zabudową przewiduje się lokalizację ścieków prefabrykowanych od strony napływu wód z terenu przyległego do drogi i odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej.

Przepusty

W związku z poszerzeniami przekroju poprzecznego na większej części odcinka występuje konieczność przedłużenia istniejących przepustów oraz wykonania nowych ścianek czołowych w powiązaniu z elementami kanalizacji deszczowej i systemem podczyszczania wód przed ich odprowadzeniem.

Odprowadzenie wód opadowych

Przewidziano trzy sposoby odprowadzania wód opadowych, które zostały omówione poniżej.
Poletko infiltracyjne wprowadzane w większych zlewniach, przy ograniczonej dyspozycji terenu. Dzięki zastosowaniu złoża żwirowego ułatwione zostanie rozprowadzenie wody.

Staw infiltracyjny będzie odbierał podczyszczone wody i filtrował je w głąb. Wprowadzona zieleń będzie spełniała dwie funkcje: krajobrazowo-estetyczną i wtórnie podczyszczającą. Zastosowany w dużych zlewniach.

Rów chłonny wprowadzany w małych zlewniach, przy ograniczonej dyspozycji przestrzennej. Funkcja jak w poletkach infiltracyjnych.

Proponowane rozwiązania ochrony przed hałasem

W ramach prac nad niniejszym projektem wykonano pomiary hałasu oraz towarzyszące im pomiary ruchu i prędkości.

Lokalizację punktów pomiaru hałasu oraz przekrojów pomiaru prędkości wraz z pomierzonymi wartościami przedstawiono w części rysunkowej. Wyniki pomiarów, które wykonywano w porze dnia zawierają się pomiędzy wielkością 58.5 dB a 74 dB.

Przebudowa analizowanego odcinka, czyli poprawienie jakości nawierzchni skutkować będzie mniejszą emisją hałasu powstającego na styku opona – nawierzchnia. Dodatkowo wprowadzenie trwałych elementów uspokojenia ruchu przyczyni się do ograniczenia prędkości, zwłaszcza w obszarach zabudowanych (50 km/h – pora dnia, 60 km/h – pora nocy). Zakłada się, że poprawa nawierzchni w połączeniu ze zmniejszeniem się prędkości pojazdów może spowodować ograniczenie emisji hałasu nawet powyżej 3 dB.

Kolejnym rozwiązaniem projektowymi, które może przyczynić się do obniżenia hałasu jest przebudowa skrzyżowań zwykłych na ronda. W ramach niniejszego projektu przewidziano 3 takie przebudowy.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.