Spis treści

Natężenie ruchu w okresie prognozowanym

Analizy zmian natężenia ruchu na drodze krajowej nr 94 dokonano na podstawie przeprowadzonych w dniach 19-20 kwietnia 2005 r. całodobowych pomiarów ruchu, które zostały wcześniej szczegółowo opisane. W analizach ruchowych wykorzystano także wyniki pomiaru ruchu GPR 2000 i obliczonej na jego podstawie prognozę na okres 20. lat wykonanej przez Transprojekt–Warszawa.

W pierwszym etapie badań przeanalizowano zmiany w obciążeniu ruchem wskutek zniesienia poboru opłat za przejazd samochodów ciężarowych po autostradzie A4. Założono, że udział drogi nr 94 w przejmowaniu ruchu ciężarowego spośród głównych tras łączących Kraków ze Śląskiem (a więc także autostrada A4 i drogi krajowej nr 79) będzie taki sam jak w roku 2000, kiedy to autostrada A4 na odcinku Kraków – Katowice była jeszcze bezpłatna. Dodatkowo ze względu na wydłużenie autostrady A4 do wschodnich obrzeży Gliwic (obecnie przejazd na odcinku Katowice – Gliwice uległ znaczącemu skróceniu) zastosowano dodatkowy współczynnik zmniejszający ten udział i wynoszący 0,9. Założono przy tym, że rozkład ruchu w ciągu doby nie zmieni się, oraz że ruch pozostałych kategorii pojazdów pozostanie bez zmian.

Prawidłowość powyższych założeń potwierdzają pomiary natężenia ruchu przeprowadzone w dniach 11-12 października 2005 r. Wówczas to od ponad miesiąca zniesiona została odpłatność za przejazd samochodów ciężarowych posiadających odpowiednie winiety i jest to okres potrzebny na zmianę przyzwyczajeń kierowców. Wyniki wspomnianych pomiarów oraz tych przeprowadzonych w kwietniu 2005 r. (gdy przejazd autostradą A4 był odpłatny dla ciężarówek) zostały zestawione w tabl. 1.

Analizując powyższe zestawienie można łatwo stwierdzić, że zniesienie odpłatności za przejazd autostradą A4 dla samochodów ciężarowych posiadających winiety spowodowało znaczne odciążenie drogi nr 94, na której zaobserwowano zmniejszenie ich potoku z 3075 odnotowanych w kwietniu 2005 r. do 1607 pojazdów zanotowanych w październiku 2005 r. Opisywaną sytuację najlepiej ilustruje poniższy wykres (rys. 3), na którym wyniki pomiarów autorskich pokazano na tle wyników Generalnego Pomiaru Ruchu z 2000 roku i opracowanej na jego podstawie prognozy na rok 2005. Zmienność struktury rodzajowej pokazano na rys. 4.

Jak już wspomniano, a co ilustrują powyższe wykresy największe zmiany zaobserwowano w obciążeniu ruchem ciężarowym. Ma to istotny wpływ na uciążliwość środowiskową ruchu. Skalę zmian w obciążeniu ruchem ciężarowym w wyniku zniesienia odpłatności za przejazd autostradą A4 pojazdów posiadających winiety przedstawia wykres udziału ruchu ciężarowego w całym potoku pojazdów (rys. 5).

Z porównania otrzymanych wyników analiz można wywnioskować o stopniowym zmniejszeniu znaczenia drogi nr 94 dla przenoszenia potoków samochodów ciężarowych. Mimo zniesienia pobierania dodatkowych opłat za przejazd autostradą A4 pewna część ich potoku pozostanie na drodze krajowej nr 94. Będzie ona stanowiła nadal najdogodniejsze połączenie w kierunku północnej części Górnego Śląska (Dąbrowa Górnicza, Będzin) oraz Częstochowy. Autostrada A4 w tych relacjach nie będzie stanowiła dogodnej alternatywy ze względu na konieczność przejazdu przez obszar zwartej zabudowy objęty przeciążeniem ruchu sieci drogowo-ulicznej.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.