Spis treści

Pas do wyprzedzania

Na tym odcinku drogi udało się zastosować pas do wyprzedzania o normatywnej długości na odcinku pomiędzy Przeginią a Gotkowicami. Dzięki zaprojektowaniu nowego skrzyżowania z drogami gminnymi udało się w rejonie pasa do wyprzedzania zamknąć zjazdy do posesji obsługiwanych z drogi gminnej równoległej do odcinka drogi nr 94. Dla przedstawionego pasa należy w dalszym etapie wykonać projekt organizacji ruchu zgodny z rozporządzeniem. Przeciwne kierunki ruchu należy rozdzielić linią podwójną ciągłą P-4. Niedopuszczalne jest na odcinku z pasem do wyprzedzania zezwolenie na lewoskręty.

Pas dla pojazdów ciężarowych

Pas dodatkowy dla pojazdów ciężkich i rolniczych ma za zadanie zniechęcić kierujących tymi pojazdami (na trasach tranzytowych przebiegających przez drogę krajową nr 94) do przejazdu po przedmiotowym odcinku. Pas ten przejmuje na siebie ruch tych pojazdów, dodatkowo umożliwia kontrolę pojazdów ciężkich przez stosowne służby (ITD, Policja, Służba Celna). Znaki zmiennej treści zastosowane przed pasem dodatkowym, umożliwiają w krytycznych momentach przepuszczenie całego potoku ruchu na wprost.

Oznakowanie poziome i pionowe

W zakresie oznakowania zalecono zastosowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Linię krawędziową prawą oraz powierzchnie wyłączone z ruchu zaleca się wykonać jako wibroakustyczne.

Nowe znaki pionowe należy ustawić w odległości określonej w rozporządzeniu, ale nie dalej niż 3 m od krawędzi jezdni. Oznakowanie pionowe zaleca się wykonać z folii min. II generacji. Tło lica dla niektórych znaków pionowych należy wykonywać z folii fluorescencyjnej w kolorze żółto – zielonym.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Założenie:

 • wymiana konstrukcji wsporczych urządzeń brd na bezpieczne,
 • zastosowanie barier chwytających typu „VEH-CAT”,
 • zastosowanie poduszek zderzeniowych na barierach tradycyjnych,
 • zastosowanie aktywnych PEO,
 • zastosowanie znaków aktywnych / podświetlanych / z folii odblaskowej.

Cele:

 • poprawa bezpieczeństwa,
 • poprawa płynności ruchu,
 • ograniczenie skutków wypadków i kolizji drogowych.

Oświetlenie

Proponuje się wykonanie oświetlenia ulicznego na wszystkich odcinkach, gdzie zaprojektowane będą chodniki oraz w rejonach bram wjazdowych do miejscowości. Dodatkowo nad przejściami dla pieszych zaleca się umieszczenie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych elementów oświetlających ich powierzchnie oraz powierzchnie na chodnikach - lampy asymetryczne.

Dodatkowe wyposażenie drogi - stacje pogodowe, stacja ważenia pojazdów

Schemat działania stacji pogodowej przedstawiono na poniższym rysunku.

Parametry stacji (dynamicznego) ważenia pojazdów:

 • zakres ważenia – 0.5 – 20 t/oś,
 • zakres prędkości – 5 – 200 km/h,
 • możliwość monitoringu do 8 pasów,
 • wysoki średni czas pomiędzy usterką,
 • możliwość wykorzystania energii słonecznej do zasilania.

Proponowane rozwiązania odwodnienia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.