Spis treści

Podstawowe problemy i zagrożenia brd

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano podstawowe problemy i zagrożenia brd występujące na odcinku. Zaprezentowano je poniżej w podziale na kategorie.

Elementy przekroju poprzecznego drogi:

 • brak zróżnicowania przekroju w terenie zabudowanym i poza nim,
 • zły stan nawierzchni jezdni (koleiny podłużne i poprzeczne) oraz istniejących chodników,
 • zbyt szeroki przekrój w obszarach zabudowanych powodem nadmiernej prędkości pojazdów,
 • brak segregacji niechronionych uczestników ruchu i pojazdów,
 • brak ścieżek rowerowych,
 • brak azyli dla pieszych i ciągów pieszych w rejonach zatok autobusowych,
 • koncentracja niebezpiecznych manewrów w obszarach zabudowanych – duża liczba zjazdów do posesji,
 • wyprzedzanie na długich odcinkach prostych w obszarach zabudowanych,
 • brak dodatkowych pasów ruchu na skrzyżowaniach, zbyt duże pochylenia wlotów podporządkowanych.

Elementy organizacji ruchu:

 • niewłaściwe oznakowanie poziome wyznaczające braki widoczności,
 • nadmierna dostępność dla drogi klasy GP,
 • nadmiar informacji dla kierowców (znaki i reklamy),
 • mało dostrzegalne oznakowanie przejść dla pieszych oraz brak oświetlenia,
 • brak konstrukcji bezpiecznych jako podpór znaków (w tym nad jezdnią).

Elementy zagospodarowania terenu i ochrony środowiska:

 • tradycyjne zagospodarowanie terenu – wzdłuż drogi,
 • kumulacja zanieczyszczeń,
 • brak urządzeń ochrony akustycznej, większy niż dopuszczalny poziom hałasu w terenach zabudowanych,
 • brak urządzeń do odprowadzania i podczyszczania wody,
 • brak naturalnych odbiorników.

Koncepcja rozwiązań projektowych

Przyjęto następujące priorytety w ramach działań dla poprawy brd i ochrony środowiska:

 • zmniejszenie udziału pojazdów ciężarowych w ruchu,
 • ograniczenie prędkości pojazdów na odcinku w powiązaniu ze zróżnicowaniem wartości w terenie zabudowanym i poza nim,
 • oddzielenie niechronionych użytkowników ruchu od pojazdów w terenie zabudowanym,
 • rozbudowa skrzyżowań oraz zapewnienie bezpiecznej obsługi zjazdów do posesji,
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych w szczególności dzieci w drodze do i ze szkoły,
 • poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu lokalnego,
 • uregulowanie systemu odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych,
 • uzupełnienie zieleni i możliwych do zlokalizowania elementów ochrony przed hałasem.

Założenia generalne do opracowania koncepcji:

 • kompleksowość działań w zakresie geometrii, organizacji ruchu, elementów ITS (inteligentnego systemu transportu), odwodnienia, zieleni oraz ochrony środowiska,
 • zastosowanie standaryzowanych elementów do kształtowania prawidłowych i funkcjonalnych rozwiązań w tym przekroju dla jego czytelnego postrzegania w zależności od sposobu zagospodarowania - teren zabudowany/niezabudowany,
 • kształtowanie/sterowanie prędkością za pomocą geometrii przekroju, środkami organizacji ruchu w tym oznakowaniem zmiennej treści wraz z zastosowaniem inteligentnego monitoringu/nadzoru,
 • rozwiązanie problemów odwodnienia i ograniczenie oddziaływań na środowisko poprzez powiązanie z działaniami w zakresie geometrii i organizacji ruchu (brd).

W celu wdrożenia koncepcji projektowych zastosowano rozwiązania wypracowane przez BEiPBK „EKKOM” na bazie elementów oznakowania i Inteligentnego Systemu Transportu firm „WIMED” i „TRAX Elektronik” oraz przy współpracy z holenderską firmą Royal Haskoning w zakresie audytu brd.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.