Spis treści

Proponowane standardowe rozwiązania brd

Zmiany w geometrii przekroju jezdni

Założenie:

 • 4 standardy przebudowy przekroju na obszarze zabudowanym,
 • standardowy przekrój poza obszarami zabudowanymi.

Cele:

 • ograniczenie prędkości poprzez maksymalne dopuszczalne zwężenie szerokości pasów ruchu (fizyczne i optyczne),
 • oddzielenie ruchu pieszego od zmotoryzowanego,
 • ograniczenie wyprzedzania,
 • ułatwienie zjazdów do posesji,
 • wyraźne wyodrębnienie obszaru zabudowanego,
 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników (np. oświetlenie).

 

Na całym analizowanym odcinku drogi krajowej nr 94 zaproponowano wydzielenie stref poruszania się pieszych i oddzielenie ich barierami od jezdni w rejonie skrzyżowań. W chwili obecnej ruch ten odbywa się głównie po poboczach utwardzonych (rzadziej po lokalnie istniejących jednostronnych chodnikach), częściowo jednak przenosi się na jezdnię. Spowodowane to jest brakiem wystarczającej ilości chodników i złym stanem technicznym poboczy. Na początkowym fragmencie odcinka zaproponowano również wydzieloną ścieżkę rowerową.


Bramy do miejscowości

Zaproponowano zlokalizowanie bram wjazdowych do miejscowości i przedstawiono kilka ich wariantów.

Założenie:

 • 4 standardy geometryczne rozwiązania bram wjazdowych do miejscowości,
 • 3 standardy oznakowania bram,
 • propozycje nietypowych tablic powitalnych.

Cele:

 • wyraźne wyodrębnienie obszaru zabudowanego,
 • ograniczenie prędkości przed wjazdem do obszaru zabudowanego poprzez: fizyczne zwężenie jezdni, wyraźną zmianę zagospodarowania otoczenia i przekroju, niestandardowe oznakowanie, odpowiednie ukształtowanie zieleni,
 • zwiększenie uwagi kierujących na potencjalną obecność pieszych, dzieci, rowerzystów, itp.

Przykładowe rozwiązania geometrii bram wjazdowych do miejscowości przedstawiono na rys. 15, natomiast przykładowe oznakowanie pionowe zawiera rys. 16.

Przejścia dla pieszych

Założenie:

 • 4 standardy przejść w zależności od zastosowanego standardu przekroju poprzecznego,
 • 5 standardów oznakowania przejść dla pieszych.

Cele:

 • ograniczenie prędkości bezpośrednio przed przejściem,
 • szczególny nacisk na ochronę dzieci (rejony szkół, kościołów),
 • inteligentne sterowanie oznakowaniem ostrzegawczym.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.