Obserwatorium brd jest ideą stworzoną przez Unię Europejską. Obserwatorium służy podniesieniu skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim przez dostarczenie danych i upowszechnienie wiedzy. W Polsce koncepcja jego utworzenia zrodziła się niemal ćwierć wieku temu. Jednak dopiero teraz zyskała realny kształt – w ramach Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego od wiosny tego roku funkcjonuje Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Inauguracja Polskiego Obserwatorium BRD miała miejsce 21 maja 2014 roku. Maria Dąbrowska-Loranc - kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ITS, podkreśla, iż dzisiaj hasło „system informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego” już nie budzi żadnych wątpliwości, że właśnie zawarta w nim idea jest  fundamentem tworzenia polityki brd. - Jeżeli chcemy działać skutecznie, to musimy posiadać odpowiednie do tego zaplecze, odpowiedni system informacji – zaznacza Maria Dąbrowska-Loranc. Do zbudowania tego systemu wiodła jednak długa droga.

Pod koniec lat 80.ubiegłego wieku dostrzeżono w Polsce gwałtowny wzrost liczby ofiar wypadków drogowych, w tym znaczny wzrost liczby zabitych na drogach. - W tamtym momencie okazało się, że właściwie poza liczbami czy porą wypadku, niewiele wiemy o okolicznościach tych zdarzeń i ich szerszym tle. Powstała więc potrzeba rozbudowanego, gromadzącego dane z różnych źródeł, systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego – przypomina Maria Dąbrowska-Loranc.

Pierwszy projekt banku danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego powstał w Instytucie Transportu Samochodowego w 1990 roku.  Już wtedy tworzono w kraju koncepcje informatyzacji i budowano zalążki baz danych. Między innymi właśnie wówczas  rozpoczęto wdrażanie systemu informacji o kierowcach i o pojazdach. Ówczesny projekt Instytutu Transportu Samochodowego zakładał stworzenie bazy modułowej, wykorzystującej dane z różnych baz. - Bank dawałby w ten sposób możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych i zgromadzonych informacji na podstawie słów kluczowych. Jednak na tamtym etapie nie udało się nic takiego wykonać. Ale korzyść z tego była taka, że we współpracy z policją w 1991 roku udało się w ITS rozpocząć gromadzenie danych o wypadkach drogowych – przypomina Maria Dąbrowska-Loranc. Ta współpraca trwa do dzisiaj, ona też stała się podstawą powołania w ITS Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kolejne działania zmierzające do stworzenia bazy informacji o brd przypadają na lata przełomu tysiącleci. W 1997 roku Instytut Transportu Samochodowego (wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu na przedstawiciela Polski) znalazł się w Międzynarodowej Bazie Danych IRTAD. Z kolei w 2000 roku ITS nawiązał ścisłą współpracę z Holandią i jej organami odpowiedzialnymi za brd. - To jest ten moment, kiedy powstaje określenie „system informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego”. Wcześniej mówiło się o bazie danych. Dzięki współpracy z Holendrami i sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2002 roku powstał pierwszy projekt stworzenia sytemu informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego, w skrócie nazywanego SIS. To co wówczas stworzyliśmy wydawało się łatwe do zrealizowania – mówi Maria Dąbrowska-Loranc.

Cel projektu SIS opisywało stwierdzenie: „Sukces polityki brd zależy od ludzi, którzy wprowadzają ją w życie. Jednym ze sposobów ułatwienia im działań jest zapewnienie dostępu do danych. System szybkiej informacji zwiększa jakość i efektywność działań”. SIS był więc pomyślany jako źródło rzetelnych, prawdziwych i wyczerpujących informacji, pozwalających planować i podejmować bardziej racjonalne działania. Adresatami informacji tego systemu były instytucje rządowe na poziomie centralnym, agendy rządowe i administracja samorządowa oraz organizacje pozarządowe. W 2002 roku uznano, że jeżeli rozwój Internetu będzie następował w szybkim tempie, to można  przyjąć, iż właśnie on stanie się najlepszą drogą przekazywania społeczeństwu informacji o poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego, o jego zagrożeniach, a także o rolach wszystkich instytucji w zapewnieniu tego bezpieczeństwa.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.