edroga128GDDKiA podpisała umowę na realizację projektu i podstaw systemu oraz późniejszego wsparcia przy wyborze kolejnych wykonawców elementów wdrożeniowych oraz nadzoru przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

 

Wykonawcą tego etapu będzie amerykańsko-brytyjskie konsorcjum firm Halcrow Group Limited i CH2MHILL Engineers Inc./Jacobs. Zgodnie z harmonogramem wdrażania Systemu w 2018 roku planowane jest uruchomienie wszystkich przetargów dotyczących projektu KSZRD na Sieci TEN-T Etap 1. Wartość Projektu to 144 mln euro czyli około 650 mln zł, z czego 85% to dofinansowanie UE – CEF. System KSZR będzie gotowy do końca 2020 roku.

Wybór wykonawcy odbył się poprzez bardzo złożoną procedurę, która rozpoczęła się kilka lat temu dokładnym badaniem rynku. Sam przetarg, do którego zgłosiło się 5 podmiotów, poprzedzony był dialogiem technicznym. W ramach podpisanego kontraktu wykonawca pomoże szczegółowo zaprojektować poszczególne komponenty Systemu w tym oprogramowanie centralne, infrastrukturę przydrożną, centra zarządzania ruchem i inne punkty dostępu do usług ITS. Następnie będzie wspierał GDDKiA w nadzorze nad realizacją zaprojektowanych elementów, czyli regionalnych projektów wdrożeniowych ITS na obszarze 7 oddziałów GDDKiA (w 1 etapie na 1100 km dróg). Wykonawca będzie również nadzorował realizację zaprojektowanego systemu centralnego, w tym aplikacji i usług ITS przygotowanych do wykorzystywania na całej sieci dróg krajowych w ramach „Centralnego Projektu Wdrożeniowego”.

Do głównych zadań wykonawcy będzie również należało przeprowadzanie testów integracyjnych mających na celu potwierdzenie, czy uzyskana jest wymagana interoperacyjność pomiędzy elementami systemu zrealizowanymi przez wielu różnych wykonawców.

Po fazie wdrożenia KSZRD, tj. od końca grudnia 2020, przez kolejne trzy lata konsorcjum firm Halcrow Group Limited i CH2MHILL Engineers Inc./Jacobs będzie czuwać nad prawidłowym utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją systemu, wspierając tym samym GDDKiA w egzekwowaniu wymaganych standardów jakości pracy Systemu.

System KSZR realizowany jest już dziś również w ramach inwestycji drogowych PBDK elementy ITS (tzw. „systemy zarządzania ruchem”, czy „systemy zarządzania tunelami”), które zostaną po ich zrealizowaniu poddane procesowi integracji z „Systemem Centralnym KSZR”. Dzięki temu na przebiegającej przez Polskę transeuropejskiej sieci drogowej powstanie w ten sposób jednolity i zintegrowany „System ITS”.

Architektura KSZR była wypracowywana przez ostatnich kilka lat pracą ekspertów GDDKiA w oparciu o europejski wzorzec FRAME. To podejście umożliwiło uruchomienie wielu wdrożeń komponentów ITS np. w ramach realizowanych inwestycji drogowych, oraz odpowiednie przygotowanie się na współdzielenie danych np. z Krajowego Systemu Poboru Opłat, danych policyjnych, straży pożarnej, czy systemu powiadamiania ratunkowego w celu uniknięcia dublowania urządzeń zbierających podobnie informacje. System KSZR będzie wspierał przede wszystkim użytkowników dróg – będzie ostrzegał przed utrudnieniem, poinformuje o warunkach ruchu, wyznaczy dynamicznie objazd, wyznaczy optymalną prędkość, czy poinformuje o zajętości miejsc parkingowych na MOPach. Docelowo KSZR będzie gotowy na C-ITS i bezpośrednią komunikację infrastruktura-pojazdy.

GDDKiA będzie wykorzystywać system KSZR w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania dróg. System zapewni narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów czy innych prac utrzymaniowych. Wyposaży również zarządcę sieci dróg krajowych w odpowiednie narzędzia do skuteczniejszego ewidencjonowania i zarządzania majątkiem.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.