Urządzenia brd: warunki stosowania (I)Pierwszym, podstawowym aktem prawnym normującym stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). Art. 7 ust. 3 tej ustawy zawiera delegację: „Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumienia znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach”. Na bazie tej delegacji obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 413, Nr 126, poz.813, Nr 235, poz.1596 i z 2010 r. Nr 65, poz.411), które w §1 pkt 4 wskazuje: „Szczegółowe warunki techniczne dla (…) urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunki ich umieszczania na drogach (…) określa załącznik nr 4 do rozporządzenia”.

Należy również zaznaczyć, że rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65, poz.411), zostało uregulowane stosowanie drogowych barier ochronnych zgodnie z normą PN-EN 1317 pt.: ”Systemy ograniczające drogę” (norma ta określa kryteria badań zderzeniowych i metody badań, którym powinny być poddane systemy ograniczające drogę, w tym drogowe bariery ochronne, aby mogły być stosowane na drogach publicznych).

Kolejnym istotnym aktem prawnym odnoszącym się do stosowania urządzeń brd jest ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), która w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustanawia delegację: „Właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określą w drodze rozporządzenia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie”. Obowiązujące na tej podstawie rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430) w §128 nakazuje: „Na drodze powinno być przewidziane miejsce na urządzenia techniczne określone w odrębnych przepisach, w taki sposób, aby gwarantowało to bezpieczne korzystanie z drogi”.

Wymagania ogólne dla urządzeń brd

Urządzenia brd stosuje się przede wszystkim w celu zapewnienia ochrony życia oraz w ograniczonym zakresie mienia uczestników ruchu drogowego i osób pracujących na drodze. Na drodze można umieszczać urządzenia brd dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, które zostały właściwie oznaczone oraz dla których:

  • wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji,
  • dokonano oceny zgodności – w odniesieniu do wyrobów nie podlegających certyfikacji,
  • wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa.

Urządzenia brd powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie podające: nazwę lub znak towarowy i rok produkcji.

W urządzeniach bezpieczeństwa ruchu, z którymi mogą stykać się piesi należy zaokrąglać ich ostre krawędzie. Lica urządzeń brd, od strony ruchu pieszych i pojazdów, takie jak zapory drogowe, tablice kierujące i prowadzące powinny być odblaskowe. Odblaskowość ta nie może być mniejsza niż odblaskowość znaków drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi. Pozostałe urządzenia brd, takie jak: separatory ruchu, bariery ochronne, wyposaża się w elementy odblaskowe. Natomiast konstrukcje wsporcze urządzeń brd powinny być stabilne i nie powodować zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. Ponadto od urządzeń brd wymaga się estetycznego wyglądu, łatwości w wykonywaniu konserwacji, odporności na działanie środków chemicznych i warunków atmosferycznych.

Leszek Kornalewski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zespół Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.