Spis treści

Warszawski system zarządzania ruchem„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem” w Warszawie zbudowano w latach 2006-2008. Ten etap realizacji objął tzw. Obszar I, tj. Powiśle ograniczone ulicami: Grodzka, Browarna, Kruczkowskiego, Ludna, Czerniakowska; Wisłostradę od mostu Grota-Roweckiego do Trasy Siekierkowskiej; Aleje Jerozolimskie na odcinku od Ronda Waszyngtona do Placu Zawiszy. Celem postawionym systemowi było dostarczenie rozwiązań sprzętowych i programowych umożliwiających: planowanie komunikacyjne, optymalizację zapewniającą spójne dla poszczególnych obszarów sterowanie w czasie rzeczywistym, sterowanie bezpośrednie, monitorowanie urządzeń, monitorowanie sytuacji ruchowej, ocenę sterowania (przeprowadzanie analiz w trybie on-line i off-line, gromadzenie statystyk i ich późniejsze wykorzystywanie).

– Wszystkie te zadania udało się zrealizować, choć sam system działa na razie na 37 skrzyżowaniach tzw. pierwszego obszaru. Na 700 stołecznych skrzyżowań stanowi to więc niewielką liczbę – mówi Sebastian Kubanek z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Warszawski „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość całkowita projektu sięgnęła 37,6 mln zł, w tym wkład własny z budżetu Warszawy wynosił 23,4 mln zł. Obecnie Warszawa złożyła wniosek o dofinansowanie z funduszy UE inwestycji polegającej na rozbudowie systemu. Teraz czeka na decyzję. W przypadku otrzymania środków planowane jest włączenie do systemu 152 skrzyżowań drugiego i trzeciego obszaru. Łącznie więc w systemie będzie ich ponad 200.

Warszawski „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem” służy:

 • poprawie warunków ruchu transportu publicznego bez pogarszania warunków ruchu samochodowego,
 • zapewnieniu priorytetu dla komunikacji zbiorowej – szynowej,
 • uporządkowaniu ruchu na ulicach Warszawy, skróceniu czasu przejazdu, obniżeniu kosztów eksploatacji taboru oraz zwiększeniu liczby osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej,
 • utrzymaniu płynności ruchu w korytarzach komunikacyjnych,
 • redukcji emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,
 • poprawie bezpieczeństwa ruchu.

Praca systemu polega na sterowaniu sygnalizacją świetlną w sposób automatyczny w wytypowanych obszarach miasta przy wykorzystaniu: urządzeń sterowania ruchem, systemów sygnalizacji świetlnych, układów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu, urządzeń służących informowaniu podróżnych.

Na system między innymi składają się podsystemy informacji, w tym:

 • o sytuacji ruchowej - znaki o zmiennej treści (zlokalizowane w pięciu miejscach miasta),
 • o środowisku przy wykorzystaniu stacji pogodowych - tablice zmiennej treści,
 • monitoring i sterowanie ruchem w tunelu (tunel na trasie Wisłostrady w ramach tego projektu został dodatkowo wyposażony w 82 kamery do wideodetekcji zdarzeń niebezpiecznych),
 • priorytety dla komunikacji zbiorowej (priorytet dla komunikacji zbiorowej udzielany jest pojazdom tramwajowym poruszającym się wzdłuż Al. Jerozolimskich na odcinku Rondo Waszyngtona – Plac Zawiszy; w taborach tramwajowych w celu nadawania priorytetów zamontowano 160 nadajników),
 • powiadamiania o niebezpieczeństwie - tablice zmiennej treści.

W Centrum Zarządzania Ruchem powstała sala operatorska, stanowisko dla Inżyniera Ruchu, serwerownia komunikacyjna i baz danych. W CZR zamontowana została ściana graficzna. Na ścianie graficznej, jak i na własnych pulpitach sterowniczych, operator systemu ma możliwość przeglądu wszystkich jego funkcji oraz zdarzeń i alarmów. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia realizowanie zamierzonych funkcji systemowych, w tym monitorowanie stanu pracy urządzeń systemowych zainstalowanych w terenie, zarządzanie informacją o stanach ruchu, prognozowanie ruchu, wprowadzanie zmian w parametrach sterowania ruchem, zarządzanie priorytetami dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Ponadto w Komendzie Głównej Policji oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali przeszkoleni pracownicy, którzy mają bezpośredni dostęp do systemu i mogą z niego pobierać potrzebne informacje.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.