Spis treści

Wdrażanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce cz. IIIRamy organizacyjne przeprowadzania audytu brd w warunkach krajowych podaje zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 42 z 3 września 2009 r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Szczegółowo procedury te określa załącznik do tego zarządzenia w postaci instrukcji.

Organizacja audytu brd i jego praktyczna realizacja

Część II tej instrukcji pt. „Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zawiera następujące rozdziały [14]:
• Wprowadzenie, podstawy formalne audytu brd,
• Podstawowe pojęcia i definicje,
• Stadia dokumentacji i zakresy audytu brd,
• Procedury i obowiązki stron uczestniczących w audycie brd,
• Zawartość dokumentacji procesu audytu brd,
• Wzór formularza raportu audytu brd,
• Listy pomocniczych pytań kontrolnych przy wykonywaniu audytu brd,
• Typowe błędy i usterki w planowaniu i projektowaniu.

Z obszernej problematyki ujętej w podanej instrukcji poniżej omówiono jedynie wybrane zagadnienia odnoszące się do faz audytu, jego formalnej organizacji i niezależności, a także do wspomagania wiedzy audytorów brd przez listy pomocniczych pytań kontrolnych.
Audyt brd stanowi integralną część procesu projektowania infrastruktury drogowej i jest wykonywany w następujących stadiach projektowych infrastruktury drogowej:
a) wykonywanych dla uzyskania decyzji administracyjnych, tj.:
• Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe STEŚ
- wykonywane dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU),
• Koncepcja Programowa (KP) - wykonywana dla uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID),
• Projekt Budowlany (PB) - wykonywany dla uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID),
b) projektowania uzupełniającego i końcowego, tj. przy wykonywaniu:
• dokumentacji do robót budowlanych wykonywanych na zgłoszenie,
• dokumentacji przetargowej dla systemu „projektuj i buduj”.

Audyt brd poza sprawdzeniem wymienionych powyżej stadiów projektowych obejmuje także sprawdzenie wykonanej według tych projektów drogi, pod kątem ryzyka wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego i jest realizowany w:
• fazie przygotowania do otwarcia drogi,
• początkowej fazie użytkowania drogi.

W postępowaniu audytorskim biorą udział następujące strony: zleceniodawca audytu (zarządca drogi), projektant i audytor brd. Ich zaangażowanie w procesie audytu w stadiach projektowych oraz wzajemne relacje miedzy nimi ilustruje schemat pokazany na rysunku.

Rys. Schemat przebiegu procedury audytu brd w stadiach projektowych lub usterek, które mogą wystąpić w efekcie splotu szczególnych, nietypowych okoliczności.

Należy podkreślić, że końcowe decyzje dotyczące potrzeby i zakresu zmian projektu wynikających z raportu audytora należą do zleceniodawcy audytu. Równocześnie jednak ponosi on pełną odpowiedzialność za zaniechanie zmian w projekcie, jeśli będą one skutkować zdarzeniami drogowymi. W decyzjach o przyjęciu lub odrzuceniu uwag audytora powinien być uwzględniany fakt, czy audytor wskazuje na błędy, czy na usterki projektowanego rozwiązania.

Przez błąd projektu rozumie się jakąkolwiek jego część, która po wykonaniu może istotnie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Błędy powodujące możliwość występowania zdarzeń drogowych z dużym prawdopodobieństwem i o znaczących skutkach wymagają bezwarunkowego wprowadzenia koniecznych zmian w projekcie, o ile są one możliwe lub dyskwalifikują projekt, jeśli takie zmiany nie mogą być wprowadzone.

Przez usterkę projektu rozumie się jakąkolwiek jego część, która po wykonaniu może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, lecz prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia takiego zagrożenia są znacząco mniejsze niż w przypadku błędu projektu. Usterki projektu nie dyskwalifikują go, lecz obniżają jakość projektu pod względem brd i wskazują na konieczne zmiany, których zakres zależy od oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń drogowych i ich skutków.

Ze względu na rangę i możliwe skutki raportu audytu brd, powinien on być wykonywany nie tylko przez osoby kompetentne, ale także niezależne od zleceniodawcy audytu. Pojęcie „niezależności” jest w tym przypadku trudne do zdefiniowania, ale powinno oznaczać co najmniej swobodę wnioskowania zgodnie z obiektywną wiedzą, bez próby wpływania na wyniki ocen ze strony pozostałych uczestników procedury audytu, tj. zleceniodawcy i projektanta. Jest to bardzo ważne, gdyż zdarza się, że część z błędów lub usterek w projektach jest efektem wcześniejszych uzgodnień lub wzajemnych ustępstw zleceniodawcy i projektanta.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.