Spis treści

Wskaźniki brd w Unii Europejskiej – (III) Przegląd SPIW tej części prezentowane są przykłady wskaźników SPI określone  dla obszaru systemów zabezpieczających oraz stosowania świateł drogowych podczas dnia. Omówione są również zagadnienia poprawy bezpieczeństwa biernego, które co prawda nie wpływa na występowanie wypadków, ale pomaga minimalizować ich konsekwencje oraz SPI dla dróg, co z kolei ma na celu ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa powodowanych przez układ i projekty infrastruktury. Prezentowana jest też problematyka zarządzania urazami w kontekście systemu, który odpowiada za leczenie medyczne urazów spowodowanych wypadkami drogowymi.

Systemy zabezpieczające

Systemy zabezpieczające a bezpieczeństwo ruchu drogowego
Stosowanie pasów bezpieczeństwa jest najbardziej skutecznym sposobem zmniejszania ilości ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych, gdyż zmniejsza wskaźnik śmiertelności wśród kierowców i pasażerów o co najmniej 40% (ETSC, 2001). Zgodnie z TRB-TRIS (2002) foteliki dla dzieci mają 71% skuteczność w zmniejszaniu ilości ginących dzieci w wieku poniżej S lat, ale ich niewłaściwe i nieprawidłowe stosowanie stanowi krytyczny problem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej (Hakkert i in., 2007). Badania prowadzone nad skutecznością kasków wkładanych przez motocyklistów i skuterzystów były przeprowadzane głównie w latach 80. ubiegłego wieku. Zgodnie z ich wynikami, ilość wypadków śmiertelnych jest o ponad połowę mniejsza wśród osób zakładających kaski (Hakkert i in., 2007). Skuteczność kasków ubieranych przez rowerzystów jest badana od dziesięcioleci i wiadomo, że redukują one ryzyko poważnych urazów głowy o około 1/3. Stosowanie pasów bezpieczeństwa jest regularnie oceniane w kilku krajach europejskich od 1970 roku (np. w Szwajcarii, Francji i Niemczech), co jest efektem wprowadzania tam przepisów nakazujących zapinanie pasów.

SPI dla systemów zabezpieczających
W tym obszarze bezpośredni SPI został zdefiniowany jako wskaźnik stosowania systemów zabezpieczających w ruchu drogowym w ciągu dnia, stosownie do typów systemów (patrz: tabela 1). SPI mierzą bezpośrednio użycie systemów zabezpieczających, które łagodzą konsekwencje zdrowotne użytkowników dróg, biorących udział w wypadkach.

Rys. 4. Używanie pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach samochodów osobowych i półciężarówek poniżej 3,5 ton w latach 2007 i 2005 (LU: 2003; LV, MT: 2006; DK, DE, EE, IT, FR, PT, LU, CH: wskaźnik uwzględnia tylko używanie pasów przez kierowców; FR: nie obejmuje półciężarówek; IT, LV, MT, PL, PT nie spełnia w pełni określonych wymagań).

SPI są szacowane przy pomocy krajowych badań obserwacyjnych, w których pomiary powinny być klasyfikowane dla głównych typów dróg, takich jak autostrady, inne drogi w terenie niezabudowanym oraz drogi w terenie zabudowanym. Wartości dla głównych typów dróg powinny zostać następnie zebrane w pojedynczym wskaźniku (dla każdego typu) dla określonego kraju. Międzynarodowe i regionalne porównania stosowania systemów zabezpieczających wykorzystują wskaźniki, które są ważnymi narzędziarni dla określania niedoskonałości, wyznaczania priorytetów i stymulowania wysiłków na poziomie politycznym (Hakkert i Gitelman, 2007).

Porównanie krajów – przykład

Rysunek 4. pokazuje, że tylko w Niemczech, Francji i na Malcie wskaźnik zapinania pasów przekracza 95%, podczas gdy w kraj ach, takich jak Belgia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Węgry i Polska wskaźnik ten nie przekracza 75%. Wyniki w Słowacji, Grecji i na Litwie, gdzie badania nie były jeszcze prowadzone, są prawdopodobnie jeszcze niższe, jak wskazują na to dostępne dane dotyczące pośredniego wskaźnika (wskaźniki stosowania pasów wśród ofiar śmiertelnych wypadków).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.