Wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowejWzrastające zatłoczenie ulic, a w konsekwencji wydłużający się czas przejazdu, niekorzystnie wpłynęło na funkcjonowanie publicznej komunikacji zbiorowej. Na porządku dziennym stało się blokowanie pojazdów komunikacji tramwajowej przez pojazdy samochodowe, czy poruszanie się pojazdów komunikacji autobusowej w korkach. Biorąc pod uwagę problemy komunikacyjne, które pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych w Krakowie, i aby im sprostać, uchwałą Rady Miasta Krakowa 8 stycznia 1993 roku została przyjęta „Polityka Transportowa dla Krakowa”. Zaktualizowano ją w 2007 roku.

Dokument ten oparto na zasadach zrównoważonego rozwoju w zakresie systemu transportu zbiorowego jednocześnie określając jako jedną z podstawowych zasad priorytety w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego z równoczesną ograniczoną swobodą korzystania z samochodu w niektórych strefach centrum miasta (stanowiących obszar tzw. Śródmieścia funkcjonalnego). Celem ich zastosowania miało być ułatwienie funkcjonowania transportu zbiorowego w warunkach rosnącego zatłoczenia ulic, a tym samym poprawienie atrakcyjności tego sposobu podróżowania. Realizacja przyjętych zasad miała następować m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań zapewniających priorytet, takich jak: wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej (dążenie do oddzielenia ruchu tramwajowego od ruchu samochodowego, z możliwością wspólnego poruszania się z autobusami komunikacji zbiorowej), oraz sygnalizacje świetlne reagujące na pojawienie się pojazdów komunikacji miejskiej. Zaplanowano, iż generalnie realizację priorytetów dla transportu publicznego, utrzymanie punktualności i regularności jego funkcjonowania, ograniczenie dostępności samochodów do Śródmieścia (przeciwdziałając jego zatłoczeniu i zapewniając równowagę przepustowości), oraz usprawnienie przepływu ruchu w dostosowaniu do zmieniających warunków, zapewni efektywny system sterowania ruchem.

Okazałą się, że w warunkach Krakowa - miasta charakteryzującego się występowaniem kongestii na wielu ciągach drogowych przez wiele godzin w ciągu dnia, jednym z najskuteczniejszych sposobów uzyskania skrócenia przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej, a tym samym uzyskania poprawy odczuwalnej dla pasażerów, jest separacja ruchu pociągów tramwajowych oraz pojazdów autobusowych.

Uwzględniając skuteczność segregacji pojazdów komunikacji miejskiej z ruchu ogólnego, a zwłaszcza skuteczność tzw. fizycznego odgraniczenia pasów za pomocą niskiego krawężnika, tzw. separatora, w stosunku do oddzielenia poprzez malowanie białej linii na jezdni zdecydowano w Krakowie, że tam gdzie dochodzi do blokowania pojazdów będzie stosowane rozwiązanie w postaci fizycznej separacji ruchu.

W Krakowie narodził się pomysł (zaczerpnięty z innych krajów zachodnich) wykorzystania torowisk również jako pasy autobusowe. W ten sposób eliminuje się zakłócenia w ruchu autobusów, wynikające głównie z występującej kongestii. Rozwiązanie polegające na poruszaniu się autobusów po torowisku szybko zyskało zwolenników. Niestety wprowadzenia tego typu rozwiązania wymaga dostępności pasa drogowego o odpowiedniej szerokości. Ponieważ autobusy mają inną skrajnię jeśli chodzi o szerokość (pas ruchu dla autobusów powinien wynosić przeszło 3 m) wymaga to rozsunięcia torowiska (zwiększenie odległości między torami szynowymi w przeciwnych kierunkach), co z kolei wpływa na zmniejszenie miejsca na pas ruchu dla innych użytkowników. W związku z powyższym rozwiązanie to stosuje się głównie przy przebudowie torowisk wraz z ulicami i niejednokrotnie odbywa się kosztem chodnika, zieleńca czy zawężeniem pasa ruchu dla pozostałych użytkowników lub wręcz jego likwidacji. Takie działanie jest niepopularne i niestety wiąże się z utrudnieniami dla pozostałych użytkowników. Brak miejsca uniemożliwia więc wprowadzenie takiego rozwiązania, zwłaszcza w centrum miasta. Dodatkowo, od nawierzchni takiego pasa wymaga się odpowiedniej nośności, a więc zastosowania torowiska o specjalnej konstrukcji umożliwiającej prowadzenie ruchu autobusowego. Pomimo znaczenie większych kosztów wprowadzenia takiego rozwiązania (o ok. 20-30% większe) jednak bierze się pod uwagę znaczne korzyści społeczne oraz możliwość przy tej okazji tworzenia przystanków tramwajowo-autobusowych. Takie rozwiązanie jest bardzo przyjazne dla pasażerów. Ułatwia przesiadanie się (drzwi w drzwi) oraz dodatkowo wpływa na uporządkowanie przystanków, zwłaszcza w większych węzłach.

W Krakowie zastosowano następujące rozwiązania w celu podniesienia atrakcyjności transportu zbiorowego w zakresie wspólnych rozwiązań dla pojazdów autobusowych i tramwajowych:

• przystanki tramwajowo-autobusowe na wspólnych pasach tramwajowo-autobusowych

-  przy skrzyżowaniu ulic Wielicka – Powstańców Śląskich – Powstańców Wielkopolskich,

- w rejonie skrzyżowania ulic Na Zjeździe – Limanowskiego,

- na Rondzie Grunwaldzkim,

- na Rondzie Grzegórzeckim,

- na ul. Grzegórzeckiej przy Hali Targowej,

- w rejonie skrzyżowania ul. Dietla i Starowiślnej,

- na ul. Lubicz na przystanku „Dworzec Główny",

- na ul. Lubicz gdzie dodatkowo zastosowano przystanki tzw. „Wiedeńskie",

- na ul. Monte Cassino w rejonie skrzyżowania z ul. Szwedzką,

- na Rondzie Mogilskim (obecnie dot. wyłącznie komunikacji nocnej),

- na ul. Warszawskiej na przystankach „Politechnika".

• przystanki tzw. dwustronne (które nie są na wspólnych pasach autobusowo-tramwajowych) integrujące oba środki transportu; w Krakowie zlokalizowane są:

- na pętli tramwajowej Łagiewniki,

- na ul. Pawiej na przystanku „Dworzec Główny Zachód",

- na pętli tramwajowo-autobusowej „Mały Płaszów" (realizacja 2010 r.),

- na pętli tramwajowo-autobusowej „Czerwone Maki" (realizacja 2012 r.),

Piotr Dera

ZIKiT Kraków

Pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu opracowali serię artykułów dotyczących stosowanych w Krakowie udogodnień dla komunikacji miejskiej. Materiały te były prezentowane w miesięczniku naukowo-technicznym SITK RP „Transport Miejski i Regionalny” oraz na konferencji „Dobre praktyki w miejskim transporcie zbiorowym”, która odbyła się 21 czerwca 2013 r. w Krakowie. Materiał poświęcony wydzielonym pasom dla komunikacji zbiorowej był również publikowany na stronie internetowej ZIKiT.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.