traffic lightsMinister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Nowelizacja umożliwia organom zarządzającym ruchem (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, marszałek województwa, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu) stosowanie wyświetlaczy czasu (tzw. sekundników).

Sekundniki od lat wzbudzają emocje u kierowców i inżynierów ruchu. Ci pierwsi bardzo je chwalą i uważają, że świetnie sprawdzają się na drogach. Tym drugim brakuje aż takiego entuzjazmu.

Wyświetlaczy w polskim prawie bardzo długo nie było, co spowodowało, że i nazewnictwo było różne (liczniki, sekundniki, wskaźniki), jak i ich wygląd. Nie było stałego symbolu do zaznaczania ich obecności w projektach, ani określonych zasad ich rozmieszczania. Nie było też ustalone jakie urządzenie powinno nadzorować licznik. Bardzo niebezpieczne są bowiem sytuacje, gdy wskazania licznika nie zgadzają się ze zmianą sygnalizacyjnych kolorów. A wątpliwości nie ma, że sekundnik to urządzenie pomocnicze i nie jest równoważne sygnalizacji świetlnej.

Jedno było tylko wiadome: wyświetlacze mogą być stosowane tylko w przypadku sygnalizacji stałoczasowej, ponieważ musi być znany czas trwania danej fazy sygnału. Inteligentne sterowanie, przyznawanie priorytetów, sygnalizacja wzbudzana w tym wypadku nie wchodzą w grę.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa posiadało opinie na temat sekundników z wielu europejskich krajów, a także Stowarzyszenia – Klubu Inżynierii Ruchu KLIR oraz wyniki obserwacji zarządców dróg, którzy zdecydowali się na montaż tych urządzeń.

Opinie nie były jednoznaczne. Eksperci nie byli zgodni co do tego, czy wyświetlacze poprawiają płynność ruchu i jaki jest ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zapadła jednak decyzja, że urządzenie informacyjne, takie jak wyświetlacz czasu, znajdzie się w zestawie urządzeń służących do sterowania ruchem.

Wyświetlacz czasu, zgodnie z zapisem w rozporządzeniu, to urządzenie elektroniczne wskazujące uczestnikom ruchu wartość czasu pozostającego do końca sygnału świetlnego (czerwonego lub zielonego), nadawanego przez sygnalizator. Może być stosowany z sygnalizacją świetlną stałoczasową i nie może mieć symboli o innej barwie niż nadawany sygnał świetlny.

W uzasadnieniu do rozporządzenia zapisano, że ewentualny wpływ wyświetlaczy na bezpieczeństwo może zależeć od lokalizacji tych urządzeń oraz charakterystyki ruchu w danym miejscu. Decyzję o zastosowaniu lub usunięciu wyświetlaczy z danego skrzyżowania podejmują właściwe organy zarządzające ruchem na drogach. Nie będzie więc ani zakazu ani nakazu ich stosowania. Zaistniały one jednak w polskim prawie.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.