Spis treści

W celu przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom na etapie ukończenia są obecnie nowe rozkłady jazdy planowane do wdrożenia od 1 grudnia 2010 r. dla wymienionych linii, opierające się na regularnych 30 minutowych odstępach dla każdej linii. Średni odstęp między pojazdami zmniejszony zostanie do ok. 7,5 minuty przy realizacji odjazdów w cyklu: 6/8/8/8, co ma bezpośrednie przełożenie na wartość odchylenia standardowego wynoszącego zaledwie 0,06. Odchylenie liczone dla każdej linii osobno wynosić będzie 0, co oznacza, że linie kursować będą zachowując idealną regularność.

Warto także zauważyć, że dzięki jednakowym częstotliwościom modułowym na wszystkich trasach, możliwe jest także utrzymanie naprzemienności kursowania linii nr 25 i 37, które mają zbliżony przebieg na odcinku ok. 60% trasy. Istotnym elementem przygotowywanych zmian jest także fakt zwiększenia podaży liczby kursów w godzinach szczytów komunikacyjnych o ok. 20% z jednoczesnym zmniejszeniem w porze międzyszczytowej i wieczornej, kiedy popyt na przejazdy komunikacją miejską istotnie się zmniejsza.

Działania mające na celu poprawę punktualności kursowania linii komunikacji miejskiej w obrębie miasta Częstochowy, w tym także reprezentacyjnej części w otoczeniu Alei Najświętszej Maryi Panny i Placu Biegańskiego, doprowadziły do wprowadzenia większego niż do tej pory zróżnicowania odcinkowych czasów przejazdów. Opracowywane obecnie nowe rozkłady jazdy w dni robocze przewidują następujące przedziały czasowe:

  • czas nocny od 23:00 do 5:00
  • czas poranny od 5:00 do 7:00
  • czas poranny szczytowy od 7:00 do 9:00
  • czas międzyszczytowy od 9:00 do 13:00
  • czas popołudniowy szczytowy od 13:00 do 17:00
  • czas popołudniowy od 17:00 do 19:00
  • czas wieczorny od 19:00 do 23:00

Przeprowadzone obserwacje kursowania autobusów oraz dane uzyskane z systemu MUNICOM jednoznacznie wskazują, że największe utrudnienia w przejeździe dla pojazdów komunikacji miejskiej występują podczas szczytu popołudniowego, gdyż najbardziej wzrasta wówczas zjawisko kongestii w ruchu drogowym. Stąd też maksymalne czasy przejazdów autobusów i tramwajów występują w tych właśnie godzinach.

Głównymi kierunkami zmian w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej w ramach poprawy możliwości dojazdu do II Alei Najświętszej Maryi Panny są przede wszystkim:
1) zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów w dni wolne od pracy, tj. w soboty oraz niedziele i święta, kiedy nasilenie ruchu turystycznego w kierunku Jasnej Góry jest największe,
2) wprowadzenie do ruchu tramwajów niskopodłogowych celem ułatwienia dostępu do linii tramwajowej osobom starszym i pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej m in. z uwagi na skomunikowanie z Dworcem Głównym PKP i Dworcem PKS.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.