Spis treści

Działania edukacyjne

Niezbędna jest – zaniedbana w polskich warunkach – edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń i zalecanego zachowania się w momencie ich występowania oraz propagowanie zachowań, dzięki którym można ograniczyć liczbę zdarzeń lub liczbę poszkodowanych.

Kampanie edukacyjne powinni organizować: przewoźnicy, organizatorzy transportu, policja, stowarzyszenia pasażerów lub producenci pojazdów. Informacje mogą być dostępne:

  • w pojazdach w postaci filmów instruktażowych na wyświetlaczach LCD,
  • na przystankach w formie plakatów i instrukcji,
  • na stronach internetowych.

Zamieszczono przykładowe wskazówki i zalecenia (tab. 1).

Tablica 1. Przykładowe wskazówki dla użytkowników ulic z torowiskiem tramwajowym.

Na węzłach przesiadkowych, dworcach i przystankach podziemnych należy umieszczać plany przystanków i ich najbliższego otoczenia (przykład na rys. 1), które powinny zawierać: lokalizację przystanków w okolicy, zestawienie linii komunikacyjnych, położenie schodów, schodów ruchomych i wind, ewentualnie punktów handlowo-usługowych.

Rys. 1. Plan węzła przesiadkowego – dworzec główny w Stuttgarcie (kolej regionalna DB i miejska S, tramwaj U i autobus BUS)

Szeroko pojęta edukacja powinna obejmować również pracowników zaangażowanych w planowanie i eksploatację transportu publicznego. W Unii Europejskiej Dyrektywa 2003/59/EC [2] (w sprawie wstępnych i okresowych szkoleń kierowców dokonujących przewozów osób lub ładunków) określa warunki obowiązkowych kwalifikacji wstępnych i szkoleń okresowych dla kierowców w transporcie publicznym. Bezpieczne i bezproblemowe prowadzenie pojazdu oraz podejmowanie właściwych decyzji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub konfliktu jest ważna umiejętnością. W trakcie szkoleń należy dążyć do wykorzystania symulatorów jazdy, w których można nabyć umiejętności prowadzenia pojazdu w ramach zwykłego trybu pracy, a także w sytuacjach awaryjnych, zdobyć umiejętność konfrontacji i zachowania się w sytuacjach stresu. U tak przeszkolonych kierujących wzrasta poczucie bezpieczeństwa, jak również spada liczba zdarzeń z ich udziałem. Wzrasta rola programów szkoleniowych i konkursów organizowanych przez producentów pojazdów, przewoźników oraz ich stowarzyszenia. Należy podkreślić, że kierowcy zawodowi są najbardziej odpowiedzialną grupą kierujących pojazdami. Wśród kierujących autobusami tylko 1% sprawców wypadków było pod wpływem alkoholu, przy średniej dla Polski wynoszącej 11%.

dr inż. Wiesław Dźwigoń
mgr inż. Łukasz Franek
Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Komunikacyjnych

Spis literatury przytaczany jest w części drugiej, publikowanej 16 czerwca 2010 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.