Zintegrowany system transportu LublinaProjekt „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” jest wdrażany przez dwa wydziały Urzędu Miejskiego oraz przez Zarząd Transportu Miejskiego. W jego ramach poza rozwiązaniami ITS będą realizowane również inne zadania, jak rozbudowa trakcji trolejbusowej, zakup taboru czy przebudowa skrzyżowań. Jest to więc projekt wielodyscyplinarny.

Lublin jest miastem liczącym ponad 333 tys. mieszkańców. Miasto jest znaczącym ośrodkiem akademickim, a więc tę liczbę powiększa rzesza studentów, licząca blisko 65 tys. W mieście jest zarejestrowanych prawie 245 tys. pojazdów, w tym 115 tys. osobowych. W konsekwencji Lublin należy do aglomeracji cierpiących na zatłoczenie komunikacyjne. Rozwiązaniem tego problemu ma być realizacja projektu usprawniającego komunikację i dającego preferencje transportowi publicznemu.

Pomiar ruchu 2010 r.

„Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie III.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego (preumowa) została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 21 maja 2008 r. Realizacja projektu jest założona na lata 2011-2015.

Zasadniczymi celami projektu jest osiągnięcie:

  • integracji technicznej i kompatybilności – oznacza to uzyskanie bezpiecznego i płynnego ruchu pojazdów oraz pieszych z minimalizacją opóźnień,
  • konsensusu organizacyjnego – chodzi tu o stworzenie podstaw współdziałania jednostek odpowiedzialnych za obsługę transportową w Lublinie,
  • bazy danych  jako podstawy dalszego działania,
  • przetwarzania danych, a więc komasacji, weryfikacji oraz doprowadzenia do zgodności, a także przekazania w formie potrzebnej dla użytkownika.

Cele te mają być osiągnięte poprzez oddziaływanie na preferencje, czyli w pierwszej kolejności wiąże się to ze stworzeniem oferty sprawnej komunikacji publicznej, a następnie przekonania odbiorców do transportu publicznego jako doskonałej alternatywy dla samochodu. Wiąże się to oczywiście z wymianą taboru na nowoczesne pojazdy, czy między innymi z montażem tablic informacji pasażerskich.

Uzyskanie płynnego poruszania się autobusów w strukturze miejskich ulic wymaga z kolei zmodernizowania i rozbudowy istniejącej infrastruktury drogowej, efektywniejszego wykorzystania przepustowości istniejącego układu dróg oraz uwolnienia rezerw ukrytych w dotychczas stosowanych programach sterowania sygnalizacji świetlnych. – Chcemy wyeliminować takie sytuacje, w których po sąsiedzku pracują nowoczesna, bezawaryjna sygnalizacja i stara, stałoczasowa. Infrastrukturę tych urządzeń chcemy ujednolicić pod względem standardu technicznego. W ramach projektu będą więc przebudowane skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Poza tym mamy świadomość, że koordynacja i akomodacja nie jest tym wszystkim, w czym możemy osiągnąć poprawę. Stawiamy więc na inteligentne systemy sterowania ruchem – zastrzega Andrzej Matacz z Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin.

Jedną z istotnych części lubelskiego projektu jest również sprawna dystrybucja informacji o warunkach ruchu. W dotarciu z nią do użytkowników będą wykorzystywane współczesne media (www, sms, radio, rds, idt.).

Schemat Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zakres terytorialny projektu Tablice prowadzenia ruchu

 

„Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego” składa się z dwóch systemów: zarządzania ruchem oraz zarządzania transportem publicznym. Na system zarządzania ruchem złoży się: Centrum Zarządzania Ruchem, Podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znaków zmiennej treści, Podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej i pojazdów uprzywilejowanych, Podsystem zarządzania zdarzeniami drogowymi, Podsystem archiwizacji, analizy i planowania informacji o sytuacji ruchowej, call center. System zarządzania transportem publicznym obejmie: Centrum Zarządzania Transportem Publicznym oraz Podsystem informacji pasażerskiej. W przypadku obu systemów jest przewidziana możliwość rozbudowy o kolejne podsystemy.

Wkrótce rozpocznie się realizacja etapu prac związanego z tworzeniem sytemu sterowania ruchem. Obejmie on 53 sygnalizacje, czyli blisko połowę z funkcjonujących w mieście. Będzie też zamontowanych 10 tablic wyświetlających informacje dla kierowców.

W programie funkcjonalno-użytkowym, opracowanym w 2010 roku, założono, że podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znakami zmiennej treści będzie działał na poziomach zarządzania: centralnym (CSR), obszarowym i lokalnym. Z kolei podsystem priorytetów zarządzania transportu publicznego i pojazdów uprzywilejowanych zakłada: współpracę z operatorami transportu publicznego i służbami miejskimi, warunkowe priorytety dla komunikacji zbiorowej, priorytety dla służb ratunkowych, scenariusze dla sytuacji nietypowy (imprezy, VIP, inne).

Natomiast dla podsystemu zarządzania zdarzeniami drogowymi założono następujące funkcje: automatyczne wykrywanie zdarzeń, różnicowanie typów zdarzeń, planowanie zakłóceń. Podsystem archiwizacji danych, analizy i planowania oraz callcenter to: automatyczne zbieranie danych, bieżący dostęp do przetworzonych danych, informacja o sytuacji ruchowej i stworzenie stron www.

Elementy lubelskiego projektu związane z ITS będą realizowane w latach 2011–2014 w systemie „zaprojektuj - wybuduj”. Harmonogram poszczególnych etapów prac będzie znany po dwóch miesiącach od podpisania umowy z wykonawcą. Projekt przedsięwzięcia (koncepcja/projekt wstępny) ma być gotowy w ciągu pół roku od zawarcia kontraktu. Zasadnicze prace budowlane i montażowe przewidywane są na lata 2012-2013, natomiast uruchamianie systemów, szkolenia obsługi oraz odbiory planowane są na połowę 2014 roku. W tej chwili trwa proces opracowania specyfikacji i przygotowań przetargu.

AS

Materiał na podstawie referatu prezentowanego podczas seminarium „ITS - Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg woj. lubelskiego”, zorganizowanego przez stowarzyszenie „ITS Polska”  (Lublin, 13 stycznia 2011 r.).

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2011-06-10 16:31
Drodzy Państwo
Lublin to jest zadupie dla sieci ITS. W naszym mieście wystarczy wprowadzić obowiązek nadzoru odpowiedniego wydziału nad ruchem ulicznym. Połowę skrzyżowań należy wyłączyć z ruchu ze znakami świetlnymi. W części skrzyżowań należy wyłączyć część świateł regulujących bo tylko blokują i utrudniają przejazdy!!!
Dziwi mnie tylko takie puste dążenie do sterowania ITS w Lublinie. Pewnie jest parcie jakiejś firmy która wygra przetarg i za zablokowanie miasta dostanie kilkadziesiąt milionów złotych. A na dodatek będą czesać budżet miasta raz do roku po kilka milionów za utrzymanie systemu.
Drodzy urzędnicy. Jak słyszę o waszych durnych pomysłach to szlak mnie trafia. Kilka lat temu walczyłem z wami o "Globus". Wyszło na moje. Teraz macie jeszcze głupszy pomysł na stadion prz ul. Krochmalnej !!!! Szczyt głupoty i nieudolności. Geniusz który projektował stadion na 17000 miejsc przewidział tylko 700 miejsc parkingowych !!! A teraz jeszcze ITS !!!
Weźcie się państwo za porządne badania przepływów pojazdów, dokonajcie analiz i postawcie znaki pokazujące kierowcom z jaka prędkością mają jechać aby trafić na zieloną falę . system prosty, tani i samoregulujący się!!!
Jak macie problem to udostępnię wam moje badania jakie wykonałem dla Al. Kraśnickich które wykonałem do pracy inżynierskiej.
I proszę o ustanawianie realnej prędkości na ulicach, zgodnej z zagrożeniem i przepustowością ulic. Bo nie można ustanawiać jednej prędkości pojazdów dla całego miasta z ustawy bo taki system powoduje korki !!!
Korsarz
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #2 Gość 2012-09-05 20:36
Gratuluję przedmówcy, skoro zrobił Pan w pracy inżynierskiej zieloną falę metodą maxband, albo jeśli jest Pan ambitny, to multiband i wyszedł Panu dobry wynik synchronizacji i koordynacji, to chylę czoła. Powinniśmy więc wszyscy cofnąć się do lat 70tych i wprowadzić Pańską nowatorską metodę. Po co wykorzystywać zdobycze technologii, skoro wystarczy w excelu wyliczyć statyczne warunki dla stanu ustalonego i zoptymalizować funkcjonowanie.
Powinien Pan za to dostać co najmniej połowę wartości przetargu.
Może nawet stołek profesorski, cóż za profesjonalizm!

Ben-Akiva, DaGanzo, Bell, Bierlaire, Gentile i inni pewno już Pana dopisują do bibliografii.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.