Spis treści

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (IV) System monitorowania i nadzoru ruchu pojazdówSystem Monitorowania i Nadzoru Ruchu Pojazdów ma za zadanie gromadzenie i dostarczanie szczegółowych danych dotyczących liczby i rodzaju pojazdów poruszających się w obszarze objętym systemem. System ten dostarcza dane dotyczące stopnia swobody ruchu, czasów przejazdu na odcinkach dróg, ulic i sieci transportu zbiorowego, średniej prędkości potoku pojazdów w obrębie odcinków międzywęzłowych ulic.

W celu określenia czasów przejazdu na odcinkach dróg i ulic, system wykorzystuje dane dostarczane przez:

- stacje pomiaru ruchu instalowane przy wszystkich sygnalizacjach świetlnych, które dokonują zliczania pojazdów na wszystkich pasach ruchu we wszystkich relacjach w obrębie skrzyżowań objętych systemem,

- moduł identyfikacji pojazdów wykorzystujący kamery automatycznie odczytujące numery rejestracyjne (ANPR) i określający czasy przejazdu pojazdów w sieci,

- moduł lokalizacji pojazdów transportu zbiorowego i kontroli czasu jazdy pojazdów transportu zbiorowego na podstawie przetwarzania informacji o zmianie pozycji pojazdu (autobusu, trolejbusu, tramwaju) na odcinkach pomiędzy przystankami.

Moduł Identyfikacji Pojazdów wykorzystujący kamery ANPR będzie umożliwiać:

- identyfikację pojazdów poszukiwanych,

- identyfikację pojazdów wjeżdżających do i wyjeżdżających ze strefy ograniczonej dostępności oraz wydzielonych pasów ruchu (buspasów),

- detekcję czasu przejazdu pojazdów pomiędzy wybranymi przekrojami drogi.

Dane źródłowe i wyniki obliczeń gromadzone będą w wydajnej hurtowni danych.

System nadzoru wizyjnego

System Nadzoru Wizyjnego SNW ma za zadanie dostarczanie wysokiej jakości obrazu z kamer umieszczonych w newralgicznych punktach sieci drogowej. Wykorzystuje kamery wyposażone w zdalnie sterowany układ obrotu, kąta podniesienia i ogniskowej.

System SNW będzie umożliwiać każdemu z operatorów odpowiednie konfigurowanie zestawu kamer prezentowanych na lokalnym stanowisku operatorskim oraz w odpowiednich obszarach wielkoformatowej ściany graficznej centrum sterowania. System SNW udostępnia obraz dla innych służb oraz umożliwia sterowanie położeniem kamer wybranym użytkownikom zdalnym (np. policji, operatorom monitoringu miejskiego itp). Dostęp do sterowania dla wybranych kamer jest uaktywniany – na wymagany okres - przez odpowiedniego operatora systemu.

System nadzoru wizyjnego obejmuje następującą liczbę kamer: w Gdańsku 36, w Sopocie 6, w Gdyni 19.

System pomiaru parametrów meteorologicznych

System Pomiaru Parametrów Meteorologicznych ma za zadanie gromadzenie w bazie danych i dostarczanie informacji dotyczącej warunków meteorologicznych. Zadaniem drogowych stacji meteorologicznych jest monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu nawierzchni jezdni i jej otoczenia poprzez bezpośredni pomiar parametrów meteorologicznych drogi, wstępne przetwarzanie danych, przekazywanie parametrów pomiarowych oraz ostrzeżeń i alarmów meteorologicznych do systemu nadrzędnego.

System będzie opracowywać prognozy dotyczące zmiany warunków drogowych i generować ostrzeżenia dla użytkowników dróg. Przygotowane prognozy będą wykorzystywane przez inne systemy, m.in. system informacji dla kierowców, system informacji medialnej.

Oprogramowanie sterujące podsystemu pomiaru parametrów meteorologicznych ma za zadanie zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie w centralnej bazie systemu ZSZR TRISTAR aktualnych parametrów pogodowych. Należą do nich: wilgotność względna powietrza, temperatura powietrza, temperatura nawierzchni jezdni, temperatura podbudowy, stan nawierzchni jezdni (sucha, mokra, oblodzona, gołoledź, śnieg), stężenie mieszanki odladzającej, temperatura zamarzania mieszanki odladzającej, punkt rosy, natężenie opadu atmosferycznego, dobowa suma opadu atmosferycznego, rodzaj opadu atmosferycznego, kierunek i prędkość wiatru, widzialność.

Na podstawie gromadzonych danych oraz w wyniku przetwarzania danych źródłowych i obliczania prognoz krótkoterminowych, system będzie generować ostrzeżenia o zagrożeniach meteorologicznych dla ruchu drogowego. Ostrzeżenia będą generowane dla operatora oraz dla innych podsystemów poprzez mechanizmy powiadamiania systemu centralnego. Właściwe moduły systemu centralnego będą automatycznie kierować powiadomienia do odpowiednich służb dyżurnych zgodnie z dyspozycjami operatora.

System ten będzie prezentować na witrynie WWW informacje dotyczącą temperatury, wiatru, stanu nawierzchni oraz informację o wystąpieniu mgły.

System pomiaru parametrów meteorologicznych obejmuje następującą liczbę stacji pogodowych: w Gdańsku 7, w Sopocie 1, w Gdyni 5.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.