contentmap_plugin

edroga808Od 6 stycznia 2017 r. zostanie zmieniony w terenie kilometraż drogi ekspresowej S52b na odcinku Bielsko-Biała - Cieszyn.

Od 1 stycznia 2017 r. droga ekspresowa S52 Cieszyn – Kraków (dawnej S1 Gdańsk-Cieszyn) swój początek, czyli km 0+000 ma w Cieszynie, a na węźle Bielsko-Biała Komorowice osiągnie km 33+900. Tym samym oprócz zmiany kilomatrażu drogi zostanie również odwrócony kierunek drogi.

W związku z tym zostaną wbudowane wzdłuż jezdni nowe słupki prowadzące U-la i U-lb wraz z naniesionym nowym pikietażem drogi. W dalszej kolejności na drodze zostaną zamontowane znaki kilometrowe U-7 oraz zostaną zmienione numery na przejazdach awaryjnych (PA).

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.