naklejka SOD 1Od 1 czerwca 2019 roku zmienią się zasady funkcjonowania Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście w Gdańsku. Dotyczyć one będą zarówno obszaru SOD, jak i Identyfikatorów, umożliwiających wjazd do Strefy.

 

Nowe granice SOD
1 czerwca 2019 roku zaczną obowiązywać nowe granice Strefy Ograniczonej Dostępności. Ze Strefy Ograniczonej Dostępności wyłączone zostaną ulice Słodowników i Ławnicza oraz ulice Zbytki i Pocztowa. Usprawni to dojazd do Przedszkola i Żłobka oraz Urzędu Poczty Polskiej, a także ułatwi obsługę lokali usytuowanych w ciągu ul. Długiej i ul. Długi Targ. Z kolei w połowie czerwca do SOD włączone zostaną ulice Kotwiczników, Za Murami oraz Ogarna.

ULICE NALEŻĄCE DO STREFY OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI

Bosmańska, Kozia, Podgarbary, Chlebnicka, Kramarska, Podkramarska, Długa, Krowia, Pończoszników, Długi Targ, Kuśnierska, Powroźnicza, Długie Pobrzeże, Latarniana, Przędzalnicza, Dziana, Lektykarska, Szewska, Garbary, Mariacka, Świętego Ducha, Grobla I, Mieszczańska, Tkacka, Grząska, Mokra, Wełniarska, Kaletnicza, Mydlarska, Węglarska, Klesza, Ogarna, Za Murami, Kołodziejska, Piwna, Złotników, Kotwiczników, Plebania.

W okresie wakacyjnym obszar SOD może zostać powiększony także o inne ulice Głównego Miasta. Pilotażem takiego rozwiązania był ubiegłoroczny okres Jarmarku św. Dominika, gdy SOD objął niemal wszystkie ulice Głównego Miasta. Zgodnie z najnowszymi zmianami rozwiązanie takie będzie mogło być wprowadzone w okresie między 1 czerwca a 30 września, aczkolwiek niekoniecznie przez cały ten czas.

Uprawnieni do wjazdu
wzór IGM 2019.2020Aby móc poruszać się w SOD samochodem należy posiadać Identyfikator GM. Są one bezpłatne i wydawane dla pojazdów:
• mieszkańców nieruchomości znajdujących się w SOD,
• właścicieli użytkujących, najemców lub dzierżawców lokali użytkowych znajdujących się w SOD
• innych podmiotów realizujących przejazdy w SOD – służb komunalnych, pojazdów wykonujących remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, pojazdów realizujących usługi kurierskie, ochroniarskie, konwojowania, przygotowania imprezy (na organizację której zostało udzielone zezwolenie w formie decyzji administracyjnej)

Bezpłatne Identyfikatory GM dla mieszkańców wydawane są na podstawie dokumentów:
• wypełnionego wniosku,
• kserokopii dowodu rejestracyjnego,
• kserokopii umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu),
• dowodu osobistego (do wglądu),
• zaświadczenia o zameldowaniu sporządzonego na druku zarządu drogi i podlegającego weryfikacji w Rejestrze Mieszkańców lub Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców Miasta Gdańska.

Uwaga!
Od 1 czerwca 2019 roku dla jednego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w obszarze SOD użytkownik, który najmuje, użycza lub leasinguje pojazd może uzyskać maksymalnie dwa Identyfikatory.

Bezpłatne Identyfikatory GM dla właścicieli/najemców/dzierżawców lokali użytkowych wydawane są na podstawie dokumentów:
• wypełnionego wniosku,
• kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeśli wnioskodawca jest właścicielem pojazdu)
• kserokopii umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu),
• dowodu osobistego (do wglądu),
• kserokopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do użytkowania lokalu użytkowego.

Uwaga!
Od 1 czerwca 2019 roku dla jednego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w obszarze SOD można otrzymać maksymalnie dwa Identyfikatory. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydania więcej niż dwóch Identyfikatorów GM na lokal użytkowy po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego działającej przy Zespole ds. Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

Identyfikatory GM wydawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie dłużej niż do 31.05 następnego roku. Organ wydający Identyfikator może jednak, niezależnie od wniosku, sam określić okres ważności Identyfikatora w zależności od czasu trwania okoliczności, uzasadniających wydanie Identyfikatora. Może również uzależnić wydanie Identyfikatora od uzyskania pozytywnej opinii Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego działającej przy Zespole ds. Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

Aby Identyfikator był odpowiednio widoczny, powinien być naklejony w prawym górnym rogu przedniej szyby pojazdu (patrząc od strony wnętrza).

Z wypełnionym wnioskiem oraz dokumentami należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku (budynek „A”). Wnioski przyjmowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z wyjątkiem świąt. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni.

Identyfikator GM nie zostanie wydany w przypadku:
• stwierdzenia braku podstawy do jego wydania,
• uznania przez organ wydający, że podany w uzasadnieniu wniosku cel wjazdu i postoju jest nieprawdziwy, bądź nieaktualny,
• negatywnej opinii organów kontrolnych (Policji, Straży Miejskiej) dotyczącej użytkowania wcześniej wydanego Identyfikatora/Identyfikatorów,
• negatywnej opinii Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego działającej przy Zespole ds. Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia,
• jeśli wniosek jest niekompletny i nie zawiera wszystkich danych.

Do SOD bez konieczności posiadania Identyfikatora GM będą mogły wjechać:
• pojazdy taxi,
• autobusy komunikacji miejskiej,
• rowery i motorowery,
• pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej
• karetki pogotowia
• pojazdy gości hoteli, znajdujących się w SOD na podstawie wydrukowanej, ważnej rezerwacji,
• pojazdy z identyfikatorem R

W myśl nowego regulaminu funkcjonowania SOD Identyfikatora GM nie będą potrzebować:
• posiadacze aktualnych kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca OZR lub OZM oraz posiadacze aktualnych kart opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej DGR lub DGM, uprawniających do postoju pojazdu w sektorze EG Strefy Płatnego Parkowania (dawniej AG).
• pojazdy realizujące przewóz osób niepełnosprawnych organizowany przez Gminę Miasta Gdańsk.

Zasady poruszania się w Strefie Ograniczonej Dostępności dla dostawców
Wykonywanie usług przez dostawców towarów i zaopatrzenia pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest możliwe w Strefie Ograniczonej Dostępności bez konieczności posiadania Identyfikatora w godzinach od 6:00 do 11:00. Na wniosek organów kontrolujących – Policji i Straży Miejskiej – dostawcy zobowiązani są do przedstawienia aktualnego zlecenia lub listu przewozowego.

Poruszanie się w Strefie Ograniczonej Dostępności pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
Pojazdy wykonujące usługi komunalne oraz przewożące ładunki specjalne lub niepodzielne mogą otrzymać Identyfikator GM w oparciu o pozytywną opinię Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego działającej przy Zespole ds. Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

Identyfikatory krótkoterminowe
W doraźnych potrzebach, np. przy przeprowadzkach, transporcie osób niepełnosprawnych, dostawie opału, przewozie osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb itp.), wjeździe pojazdów prasy, radia i telewizji i innych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydaje krótkoterminowe Identyfikatory GM na czas nie dłuższy niż 24 godziny.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.