park 6092 960 720W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gdańska. Najważniejsze z nich to rozszerzenie Strefy o nowe ulice oraz wydłużenie czasu, w którym konieczne będzie uiszczenie opłaty w sektorze Główne Miasto oraz na ul. 3 Maja.

 

W projekcie zmian znalazły się również nowe stawki za postój pojazdów oraz nowa wysokość opłaty dodatkowej. Propozycje zmian zostaną poddane pod głosowanie na najbliższej sesji rady miasta.

Nowe ulice w SPP
W projekcie nowelizacji Uchwały Rady Miasta Gdańska regulującej funkcjonowanie SPP zaproponowano zmiany, dotyczące włączenia nowych ulic do poszczególnych sektorów w SPP. W tej grupie znalazły się ulice w centrum Gdańska – Targ Rakowy oraz 3 Maja. Oprócz nich poborem opłat za parkowanie objęte zostaną sektor Długie Ogrody, a także Stare Przedmieście, Dolne Miasto i Nowe Ogrody. Na Starym Mieście północna granica Sektora zostanie przesunięta do ul. Popiełuszki, z kolei we Wrzeszczu postój pojazdu w okolicach ul. Pawłowskiego również będzie wymagał uiszczenia opłaty.

- Objęcie tych ulic poborem opłat za postój pojazdu jest odpowiedzią na głosy mieszkańców Śródmieścia oraz członków Rady Dzielnicy, którzy borykali się z problemem długotrwałego zajmowania miejsc parkingowych przez osoby niebędące mieszkańcami dzielnicy oraz koniczności zwiększenia rotacji parkujących aut - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

Dłuższy czas poboru opłat za postój
Z tego samego względu projekt zmian w Uchwale przewiduje wydłużenie okresu poboru opłat w sektorze Główne Miasto oraz na ulicy 3 Maja do godziny 20:00. Jeśli propozycje zostaną zaakceptowane przez Radę Miasta, wówczas okres, w którym kierowcy będą płacić za postój w tych obszarach będzie obowiązywał w dni powszednie w godzinach 9:00-20:00.

W projekcie nowelizacji Uchwały znalazły się również inne zmiany porządkujące działanie SPP – m.in. wykreślenie punktu, który umożliwiał objęcie poborem opłat za postój w sektorze Wrzeszcz Dolny.

Jeśli proponowane zmiany zostaną przegłosowane przez Radę Miasta Gdańska, wówczas zaczną one obowiązywać po dwóch tygodniach od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Nowe stawki opłat
Drugą grupą zmian jest wprowadzenie nowych stawek opłat jednorazowych i dodatkowych.
Opłaty jednorazowe za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska w SPP:
• za pierwszą godzinę – 3,30 zł (dotychczas 3 zł),
• za drugą godzinę – 3,90 zł (dotychczas 3,60 zł),
• za trzecią – 4,60 zł (dotychczas 4,30 zł),
• za czwartą godzinę i następne – 3,30 zł (dotychczas 3 zł).

Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP według nowych zasad wynosić będzie 200 zł (dotychczas 50 zł). W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dniu (nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym) jej wysokość ustalono na poziomie 130 zł (dotychczas 30 zł).

Zwiększenie stawek opłat za postój ma poprawić skuteczność funkcjonowania SPP. Dotychczasowe opłaty, które obowiązywały w Gdańsku niezmiennie od 16 lat, powodowały faktyczną dysfunkcję SPP poprzez niską rotację i niemal całkowitą zajętość płatnych stanowisk postojowych. Podwyższenie opłat za jednorazowy postój umożliwi „upłynnienie” miejsc parkingowych, zaś zwiększona stawka opłaty dodatkowej pozwoli w większym stopniu zdyscyplinować kierowców, uchylających się od płacenia za postój swojego auta. Do tej pory nieuczciwemu kierowcy „opłacało się” raz na jakiś czas uiścić opłatę dodatkową, niż zapłacić za postój. Nowa uchwała zakłada wysokość opłaty dodatkowej zbliżoną do tej, jaką należy wnieść za jazdę bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej.

Zmiana zasad wydawania kart opłaty zryczałtowanej mieszkańca
Propozycje zmian w działaniu SPP obejmują również wykreślenie umowy użyczenia pojazdu samochodowego z katalogu dokumentów, uprawniających do uzyskania karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca. Ponadto ustalono nowe stawki opłat zryczałtowanych mieszkańca za postój pojazdu mieszkańca posesji, graniczącej z drogą publiczną, na której pobierana jest opłata za postój pojazdu w SPP. Tak jak dotychczas wydanie tej karty dla pierwszego pojazdu będzie kosztować 10 zł miesięcznie (120 zł rocznie). Wydanie takiej karty dla drugiego pojazdu to konieczność zapłacenia 30 zł na miesiąc (360 zł rocznie), zaś dla trzeciego i każdego następnego – 40 zł miesięcznie (480 zł rocznie). Te zmiany mają w większym stopniu zapobiegać nieuczciwej praktyce uzyskiwania kart opłaty zryczałtowanej przez osoby, które z takiego prawa faktycznie nie mogą korzystać. Fikcyjnie „użyczały” swój pojazd mieszkańcowi SPP.

W przypadku uchwalenia projektowanych zmian w SPP opłaty zaczną obowiązywać we wrześniu 2019 roku, kiedy wejdzie życie art. 28 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zmieniający ustawę o drogach publicznych w tym zakresie.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.