parkingWzrost opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego z 30 do 35 zł, zerowa stawka za parkowanie dla określonych użytkowników dróg – to najważniejsze zmiany, jakie czekają od 1 października na kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu.

Do tej pory kierowcy parkujący w Strefie Płatnego Parkowania za brak biletu parkingowego płacili opłatę dodatkową w wysokości 30 zł. Od najbliższego poniedziałku (2.10) jej wysokość wzrośnie do 35 zł. Na jej uregulowanie, tak jak to było dotychczas, kierowca będzie miał pięć dni, od dnia wystawienia wezwania do opłaty dodatkowej.

W uchwale regulującej zasady w Strefie Płatnego Parkowania znalazł się wykaz użytkowników dróg, dla których będzie obowiązywała zerowa stawka opłaty za postój. Dotyczy to:
1) pracowników służb pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej - używający trwale oznakowanych pojazdów, w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenie SPP;
2) strażników Straży Miejskiej w Toruniu używający trwale oznakowanych pojazdów, w czasie służby patrolowej i podejmowania interwencji na terenie SPP;
3) kierujących pojazdami oznakowanymi tablicą, o której mowa w art. 58 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 128 i poz. 966), przewożących osoby niepełnosprawne do i z placówek edukacyjnych w trakcie realizacji tego zadania na terenie SPP;
4) osób posiadających kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej lub przewożących osobę niepełnosprawną posiadającą taką kartę, parkujących na terenie SPP na miejscach postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczonych znakiem drogowym D-18a z tabliczką T-29 oraz oznakowaniem poziomym P-20 i P-24;
5) kierujących pojazdami należącymi do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją pozostających pod jej opieką osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wyposażonych w karty parkingowe wydane dla tej placówki, z ograniczeniem postoju na terenie SPP do miejsc wyznaczonych znakiem drogowym D-18a z tabliczką T-29 oraz oznakowaniem poziomym P-20 i P-24;
6) użytkowników pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym;
7) pracowników urzędów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń z wyłączeniem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu działających na obszarze Gminy Miasta Toruń, korzystających z pojazdów służbowych lub prywatnych, w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenie SPP – nie więcej niż jedno uprawnienie na podmiot;
8) prokuratorów jednostek organizacyjnych prokuratury z siedzibą na terenie Miasta Torunia, korzystających z pojazdów służbowych lub prywatnych w czasie wykonywania obowiązków służbowych na terenie SPP – nie więcej niż jedno uprawnienie na jednostkę;
9) kierujących pojazdami organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej lub zdrowotnej, korzystających z pojazdów służbowych lub prywatnych w czasie realizacji czynności statutowych tych instytucji i organizacji na terenie SPP – nie więcej niż jedno uprawnienie na organizację;
10) użytkowników pojazdów będących własnością przedstawicielstw państw obcych oznaczonych symbolami CD lub CC – nie więcej niż 1 osoba uprawniona na przedstawicielstwo;
11) pracowników mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, korzystających z pojazdów służbowych lub prywatnych w czasie wykonywania czynności służbowych na terenie SPP – nie więcej niż jedno uprawnienie na redakcję/ stację TV/ rozgłośnię radiową.

Prawo do korzystania ze stawki zerowej będzie przysługiwać jednorazowo na czas jednego dnia, w szczególnie uzasadnionych  przypadkach na okresy dłuższe, nie przekraczające 3 miesięcy. Użytkownicy będą zobowiązani potwierdzić uprawnienia do korzystania z zerowej stawki opłaty za postój pojazdów w SPP. Zainteresowane osoby, mieszczące się w wyżej wymienionych grupach, w celu otrzymania identyfikatora muszą złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Stawki opłat za postój w Podstrefie A i Podstrefie B pozostają bez zmian.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.