DSC011923 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju podpisano 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportowych realizowanych w Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie, Tychach, Zielonej Górze, Poznaniu, Gdyni i Stargardzie. Łączna wartość całkowita inwestycji transportowych w siedmiu województwach wynosi ponad 1,5 mld złotych, z czego ponad 857 mln złotych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

TORUŃ
Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II
• Całkowita wartość projektu: 400,40 mln zł
• Dofinansowanie UE: 195,6 mln zł
• Realizacja projektu: 2015-2023
Projekt obejmuje budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej (w tym budowę nowej linii do osiedla Jar), a także zakup nowego taboru tramwajowego i autobusowego (niskopodłogowe autobusy hybrydowe i elektryczne).

BYDGOSZCZ
Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy
• Całkowita wartość projektu: 277,07 mln  zł
• Dofinansowanie UE: 168,3 mln zł
• Realizacja projektu: 2016-2021
Projekt obejmuje m.in. budowę infrastruktury tramwajowej w ul. Kujawskiej, na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego, wraz z przebudową układu dróg. Przebudowana zostanie też infrastruktura tramwajowa w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szpitalna - Szarych Szeregów – Bełzy. Ww. odcinki zostaną przyłączone do Systemu Transportowego miasta Bydgoszczy (ITS). Inwestycja zakłada też przebudowę i budowę parkingów oraz zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

KRAKÓW (TRASA ŁAGIEWNICKA S.A)
Trasa Łagiewnicka S.A. – Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej
• Całkowita wartość projektu: 200,02 mln zł
• Dofinansowanie UE: 97,56 mln zł
• Realizacja projektu: 2016-2020
Inwestycja obejmuje budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej na odcinku od ul. Zakopiańskiej do pętli tramwajowej na os. Kurdwanów oraz przebudowę istniejącego torowiska w ciągu ul. Zakopiańskiej. Łączna długość wybudowanych i przebudowanych linii tramwajowych wyniesie 2,3 km.

TYCHY
Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim
• Całkowita wartość projektu: 164,21 mln zł
• Dofinansowanie UE: 100 mln zł
• Realizacja projektu: 2017-2020
Projekt zakłada zakup taboru komunikacji miejskiej: autobusowego i trolejbusowego, pojazdów technicznych, budowę nowej trakcji trolejbusowej (1,9 km) oraz przebudowę zajezdni autobusowej.

POZNAŃ
Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, Pl. Wolności, Towarowa
• Całkowita wartość projektu: 100 mln zł
• Dofinansowanie UE: 45,42 mln zł
• Realizacja projektu: 2017-2020
W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ komunikacyjny obejmujący rejon ulic: Św. Marcin, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Mielżyńskiego, Fredry i Towarowa. Planowane  jest utworzenie dodatkowych udogodnień dla ruchu rowerowego, uprzywilejowanie ruchu pieszego oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Łączna długość przebudowanych linii tramwajowych wyniesie 2,54 km.

Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ulicy Ratajczaka
• Całkowita wartość projektu: 130 mln zł
• Dofinansowanie UE: 59,05 mln zł
• Realizacja projektu: 2018-2022
W ramach projektu przebudowany zostanie układ komunikacyjny obejmujący rejon ulicy Ratajczaka. Inwestycja obejmuje budowę nowego i przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego, dostosowanie istniejącego układu drogowego do projektowanej linii tramwajowej, budowę ścieżek i stojaków rowerowych oraz poszerzenie ciągów pieszych. Łączna długość budowanych i przebudowanych linii tramwajowych wyniesie 1,27 km.

Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego
• Całkowita wartość projektu: 64,43 mln zł
• Dofinansowanie UE: 27,25 mln zł
• Realizacja projektu: 2018-2022
Przedmiotem projektu jest przebudowa torowiska w ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego/Żeromskiego do ul. Prusa o łącznej długości 1,24 km.

GDYNIA
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia
• Całkowita wartość projektu: 65,99 mln zł
• Dofinansowanie UE: 40,24 mln zł
• Realizacja projektu: 2017-2020
Wybudowany zostanie węzeł integrujący różne środki transportu Gdynia Chylonia, powstaną buspasy na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni. Gdynia przebuduje także zatoki przystankowe, dostosuje je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zamontuje tablice informacji pasażerskiej.

STARGARD
Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń
• Całkowita wartość projektu: 17,22 mln zł
• Dofinansowanie UE: 9,8 mln zł
• Realizacja projektu: 2016-2020
Stargard kupi 16 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych spełniających normę EURO VI.

ZIELONA GÓRA
Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej
• Całkowita wartość projektu: 152,2 mln zł
• Dofinansowanie UE: 114,4 mln zł
• Realizacja projektu: 2018-2023
Droga będzie przebiegać przez miasto Zielona Góra (11 km) i gminę Świdnica (1,6 km). Południowa obwodnica ma na celu m.in. przejęcie ruchu drogowego, zarówno z sieci dróg miejskich, jak i z Trasy Północnej (DK32), stanowiącej obwodnicę Zielonej Góry, w tym ruchu tranzytowego, poprawę komunikacji pomiędzy terenami przyłączonymi do miasta w 2015 r., tj. osiedlami: Racula, Drzonków, Kiełpin i Ochla. Zaplanowana inwestycja stanowi domknięcie „ringu” Zielonej Góry, złożonego z dróg S3, DK27 i DK32.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.