edroga236W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 rozdysponowano do tej pory środki na utworzenie 39 ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 150 kilometrów. To nie koniec marszałkowskiego wsparcia na budowę bezpiecznych i przyjaznych środowisku tras dla miłośników dwóch kółek – trwają nabory wniosków w trzech kolejnych konkursach.

 

- Rower to nie tylko sposób na aktywny wypoczynek, ale też tani i praktyczny środek komunikacji, z którego mieszkańcy regionu korzystają coraz częściej. Bezpieczne i wygodne ścieżki zachęcają, by wybrać rower jako alternatywę dla samochodu – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa konsekwentnie wspiera rozwój infrastruktury dla miłośników dwóch kółek. Przekazując środki na tego rodzaju inwestycje korzystamy ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wsparcia, którymi dysponują Lokalne Grupy Działania. Efekt inwestycji zrealizowanych w Kujawsko-Pomorskiem w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej to ponad ćwierć tysiąca kilometrów nowych ścieżek rowerowych.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozbudowę infrastruktury rowerowej przeznaczone zostanie ponad 130 milionów złotych, czyli kwota ponaddwukrotnie wyższa niż w perspektywie 2007-2013. Do tej pory samorząd województwa zawarł umowy na dofinansowanie 25 projektów, a kolejnych 14 umów jest w przygotowaniu. W ramach tych zadań powstanie lub zostanie wyznaczonych prawie 150 kilometrów ścieżek rowerowych. Około 80 kilometrów traktów dla rowerzystów powstaje przy gruntownie przebudowywanych trasach wojewódzkich. To możliwe dzięki ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi.

Największe wsparcie z RPO – ponad 5 milionów złotych – trafi na budowę ścieżki rowerowej w gminie Dąbrowa Chełmińska ze stolicy gminy do Czarża i Dębowca oraz do Janowa. Powiat toruński otrzyma w sumie 9,5 miliona złotych dofinansowania na budowę aż czterech dróg rowerowych – wśród nich jest 24 kilometrowy trakt z Osieka nad Wisłą przez Sąsieczno, Zimny Zdrój, Czernikowo i Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Bydgoszcz pozyskała 1,8 miliona złotych na budowę drogi dla rowerzystów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej.

Ścieżki rowerowe na Kujawach i Pomorzu będą powstawały w odpowiednim standardzie, aby były bezpieczne i przyjazne użytkownikom. W 2016 roku zarząd województwa przyjął szeroko konsultowany dokument zawierający zbiór zasad, według których powinny być realizowane inwestycje związane z infrastrukturą rowerową.

Samorządowe władze województwa zabiegają też o to, by ścieżki rowerowe łączyły się w długie trakty przebiegające przez kilka gmin. Przyłączenie projektowanej trasy rowerowej do istniejącej już drogi dla rowerzystów to jeden z warunków otrzymania wsparcia z RPO. Takie przedsięwzięcie zrealizowano między innymi w przypadku 100-kilometrowej trasy rowerowej z Torunia przez Bydgoszcz do Koronowa. Trwają rozmowy o wydłużeniu tej ścieżki z Unisławia w kierunku Chełmna i Grudziądza. Wkrótce nowy fragment trasy rowerowej ma połączyć istniejące drogi dla rowerzystów w gminach Pakość i Barcin.

Trwają nabory wniosków w trzech kolejnych konkursach w ramach RPO na dofinansowanie inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Do podziału między samorządy lokalne są w sumie 32 miliony złotych. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85 procent wartości przedsięwzięcia.

Ścieżki rowerowe w statystyce
W 2016 roku łączna długość ścieżek rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim wynosiła 933 kilometry i od roku 2011 (pierwsze dostępne dane statystyczne w tym zakresie) wydłużyła się o 480 kilometrów (4 wynik w kraju).
Długość ścieżek rowerowych w województwie to 8,3% długości wszystkich dróg rowerowych w kraju. Jest to 4 najlepszy wynik w Polsce – po województwach mazowieckim (12,5%), wielkopolskim (12,0%) i pomorskim (9,8%).
Blisko 66% ścieżek rowerowych w województwie (615 km) znajdowało się pod zarządem gmin, prawie 24% (220 km) pod zarządem powiatów, a niewiele ponad 10% (97 km) pod zarządem samorządu województwa.
Na każde 10 tys. km2 w województwie w 2016 r. przypadało 519 kilometrów tego rodzaju infrastruktury. To trzeci najlepszy wynik w kraju i zdecydowanie powyżej średniej krajowej, która wynosiła 360 kilometrów.
Pod względem długości ścieżek rowerowych na 10 tys. ludności województwo kujawsko-pomorskie utrzymało wysoką pozycję. Z wynikiem 4,5 km zajmowało w 2016 roku 3 lokatę.

Przykłady inwestycji zrealizowanych dzięki marszałkowskiemu wsparciu z RPO na lata 2007-2013:
- 36-kilometrowa trasa z Torunia do Chełmży z odgałęzieniem do Kamionek Małych,
- 100-kilometrowy szlak łączący Koronowo, Bydgoszcz, Unisław oraz Toruń
- 12-kilometrowy odcinek pomiędzy Złotorią i Osiekiem,
- 20-kilometrowy odcinek w powiecie aleksandrowskim,
- 22-kilometrowy odcinek z Torunia do Unisławia,
- ze środków RPO na lata 2007-2013 wytyczono także Wiślaną Trasę Rowerową, której długość na terenie Kujaw i Pomorza wynosi 450 kilometrów.

Źródło: UMW K-P

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.