IMG 8507Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło konkurs na dofinansowanie unijne dla elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej, czyli zastąpienia taboru nieelektrycznego autobusami lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania. Wnioski projektowe będzie można składać od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Konkurs na dofinansowanie organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach). Pula dostępnych środków wynosi 300 milionów złotych. Każdy z aplikujących może ubiegać się o dofinansowanie unijne w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych.

Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego jest jednym z priorytetów w polskim i europejskim transporcie. Polska zdecydowanie stawia na rozwój transportu elektrycznego. W 2017 r. przyjęty został Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, a w lutym 2018 r. weszła w życie Ustawa o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych. W październiku 2016 r. i kwietniu br. konferencje o Elektromobilności zorganizowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Dzięki wsparciu ze środków UE beneficjenci konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, czyli operatorzy lub organizatorzy transportu zbiorowego, będą mogli uzyskać dofinansowanie miejskich projektów taborowych obejmujących zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania oraz zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.