Rząd powoła nowego pełnomocnika, tym razem ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. O tym, że taka osoba jest potrzebna, mówiła minister Maria Wasiak już przy okazji zdymisjonowania czterech wiceministrów infrastruktury i rozwoju w grudniu ub.r.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, projektodawca wskazuje na istotny interes państwa, jakim jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Dotychczas brakowało jednego organu koordynującego, który planowałby, monitorował i weryfikował realizację zadań na rzecz poprawy brd i odpowiadał za spójność i efektywność tych działań. Ponieważ większość kompetencji związanych z obszarem brd przynależy do ministra właściwego ds. transportu, projektodawca proponuje, aby funkcję tę objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

W grudniu ub.r. Bank Światowy przekazał ministerstwu swoją analizę, w której jako jedną z głównych przyczyn słabych wyników Polski w obszarze brd, wskazał właśnie brak instytucji wiodącej, z jasno określonymi kompetencjami do podejmowania decyzji, zarządzania zasobami i kierowania działalnością instytucji zaangażowanych w poprawę brd. W opinii ekspertów struktura Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie jest skuteczna, chociażby ze względu na brak istotnej władzy wykonawczej. Powołanie pełnomocnika rządu ds. brd ma stworzyć odpowiednie ramy prawne, a także wyposażyć w narzędzia do skutecznej koordynacji i nadzoru nad działaniami pozostałych instytucji.  

Zgodnie z art. 10 ustawy o Radzie Ministrów, rząd może ustanowić pełnomocnika do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.    Pełnomocnika powołuje i odwołuje premier, a rząd, w drodze rozporządzenia, określa zakres udzielonych  upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej. W celu sfinansowania działalności ustanowionego pełnomocnika, premier może dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.

2 stycznia zakończyły się, trwające jedynie cztery dni, uzgodnienia międzyresortowe dotyczące tego projektu. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

projekt rozporządzenia z 29 grudnia

Źródło: RCL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.