poland 910497 960 720W Warszawie, przy Zarządzie Transportu Miejskiego, powstanie Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. Będzie to miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego.

 

Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w Warszawie i gminach metropolii warszawskiej, które w ramach międzygminnego porozumienia powierzyły stolicy organizację komunikacji na ich terenie. Decyzje podejmowane w zakresie organizacji transportu publicznego są oceniane przez różne środowiska biorące udział w życiu miasta, a opinie dotyczące przyjętych rozwiązań transportowych nie zawsze są jednomyślne. Zadaniem Rady będzie zbieranie opinii i propozycji reprezentantów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczyć one będą rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania w Warszawskim Transporcie Publicznym. Rada umożliwi swobodną wymianę poglądów i uwag, konfrontowanie różnorodnych stanowisk w toku bezpośredniej dyskusji, będzie rozszerzeniem organizowanych dotychczas konsultacji społecznych. Prowadzenie jej posiedzeń zostanie powierzone profesjonalnemu moderatorowi, który zagwarantuje bezstronność i obiektywizm.

Dla zachowania właściwej reprezentatywności mieszkańców Warszawy, do udziału w pracach Rady zapraszamy przedstawicieli grup:
- społecznej (przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających konsumentów, pasażerów, osoby niepełnosprawne, seniorów, młodzież itd. oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu),
- ekologicznej (reprezentanci organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem, walką ze smogiem, hałasem, ograniczeniem emisji spalin),
- biznesowej (przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, deweloperów, podmioty z branży handlu i usług),
- samorządowej (reprezentanci gmin, z którymi ZTM podpisał porozumienia, Biura Polityki Mobilności i Transportu, operatorów, ZTM oraz Komisji Infrastruktury Rady m.st. Warszawy),
- naukowej (eksperci z różnych dziedzin nauki, wspierający rozwój transportu na terenie Warszawy).

Ustalenie ostatecznego składu i zasad funkcjonowania Rady zaplanowano na drugą połowę marca.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.