Bezpieczna droga, szczęśliwa podróż, sprawny transportWyznaczone  przez Komisję Europejską w 2001 r.  zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych do roku 2010 nie powiodło się. Ale na pewno nie można tego traktować jako porażki państw Unii Europejskiej. Realizowany w ostatniej dekadzie program brd  przyniósł bowiem takie doświadczenia i wnioski, które posłużyły do stworzenia kolejnego planu. Tym razem program KE sięga 2020 roku i opierając się na bardziej realnych przesłankach równocześnie stawia kolejne ambitne wyzwania w osiągnięciu bezpieczeństwa na drogach. Cele nowego programu, sformułowane w siedmiu punktach, przedstawia publikacja z 2 sierpnia  („Nowy program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011-2020: środki szczegółowe”).

Jednym z punktów europejskiego programu brd jest „Budowa bezpieczniejszej infrastruktury drogowej”. Zawarte w nim założenia rozszerzą zakres działań drogowców. Dotychczas środki unijnego budżetu kierowane były na budowy obiektów spełniających wymogi dyrektyw o bezpieczeństwie dróg i tuneli, ale zasada ta dotyczyła transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Komisja Europejska chce tę zasadę rozszerzyć, czyniąc ją powszechną w każdym przypadku, kiedy wykorzystywane są jej fundusze.

Agnieszka Serbeńska

Zostanie więc dokonana analiza możliwości rozszerzonego stosowania obowiązującego prawodawstwa unijnego w sferze zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi tu o bardziej konsekwentne stosowanie narzędzi brd wspomagających planowanie i projektowanie dróg, jak też ich kontrolę i inspekcję w trakcie użytkowania. O narzędziach służących zapewnieniu wymogów bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poświecimy wiele miejsca w sierpniowej publicystyce. Zapraszamy zatem do lektury artykułów o audycie brd oraz o ocenie i inspekcji brd.

Agnieszka Serbeńska
redaktor naczelna edroga.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.