edroga969Tydzień po przyjęciu Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych, uchwalony został Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK). Na inwestycje kolejowe, realizowane do 2023 r. w ramach KPK, zostanie przeznaczonych 67,5 mld zł.

Realizacja programu ma przede wszystkim doprowadzić do skrócenia czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- KPK to ważny plan inwestycji w infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Jego realizacja przyniesie istotne zmiany dla całego rynku transportowego w Polsce, przy wsparciu finansowym w ramach kilku unijnych programów na lata 2014-2020: Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz instrumentu "Łącząc Europę" – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. - Dzięki jego realizacji wzrośnie długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h. Znacznie poprawią się również warunki kolejowych przewozów towarowych, co powinno dać impuls rozwojowy wielu regionom w Polsce.

W programie przewidziano też wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych i zmodernizowanych przejazdów kolejowych. Efektem tych działań będzie większy komfort i bezpieczeństwo podróży.

Najważniejsze zadania zawarte w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. to:
- poprawa stanu technicznego sieci TEN-T, w tym kontynuacja prac w korytarzach   C-E30, E20/C-E20, E59/C-E59, E65/C-E65, E75, stanowiące połączenia międzywojewódzkie i międzynarodowe (m.in.  odcinki Warszawa – Trójmiasto, Warszawa – Poznań, Wrocław – Poznań, Zabrze – Kraków, Warszawa – Sadowne);
- poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji oraz na odcinkach, na których stwierdzono niewystarczającą zdolność przepustową;
- osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego;
- inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn;
- wdrażanie ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, który obejmuje Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R) oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS);
- poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
- poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących tzw. korytarze towarowe;
- poprawienie infrastruktury obsługującej kolejowe przejścia graniczne na styku linii normalno- i szerokotorowych oraz położonych na tych obszarach odcinaków linii szerokotorowych;
- lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim z ośrodkami gospodarczymi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi;
- poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego m.in. zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz poprawiających dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, stanowiących wyprowadzenia z innych punktów generujących największe potoki przewozowe.

Przewidywane efekty KPK to m.in.:
- skrócenie czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
- podniesienie przepustowości linii kolejowych na odcinkach o największym obciążeniu lub wykorzystaniu przepustowości;
- wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h;
- zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym i powyżej) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych;
- wzrost przepustowości infrastruktury obsługującej porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu;
- wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;
- zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych oraz zmodernizowanych przejazdów kolejowych;
- zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie;
- zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;
- wzrost liczby miast wojewódzkich połączonych zmodernizowanymi liniami kolejowymi, na których pociągi pasażerskie będą kursować ze średnią prędkością co najmniej 100 km/h;
- wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA (w przewozach wojewódzkich, międzywojewódzkich, międzynarodowych i ekspresowych);
- wzrost masy przewiezionych towarów;
- zwiększenie prędkości kursowania pociągów towarowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA;
- wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych ogółem (przewóz intermodalny to przewóz różnymi środkami transportu).

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.