DSC04232Wystartowały dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

Większość kryteriów oceny wniosków w obu konkursach pozostaje wspólna. Ale w konkursie dla branży elektromobilności firmy mogą aplikować z projektami o wartości już od 5 mln złotych. „Badania na rynek” to największe działanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.

PARP ułatwia aplikowanie w konkursie. Pierwsze z ułatwień dotyczy kryterium związanego z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych objętych ochroną. W ostatnim naborze było to kryterium obligatoryjne, w tym roku będzie ono miało charakter fakultatywny, co oznacza, że za jego spełnienie przyznawane będą dodatkowe punkty. Brak ochrony patentowej albo prawa ochronnego na wzór użytkowy nie będzie powodował odrzucenia wniosku. Agencja dopuszcza w ten sposób do konkursu projekty z branż, gdzie ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania.

Drugie ułatwienie wiąże się ze sposobem oceny innowacyjności projektów. Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 punkt. I ten 1 pkt wystarczy, aby ocena była pozytywna w tym kryterium (do tej pory należało zdobyć minimum 2 punkty).

Konkurs na elektromobilność
PARP ogłosiła też konkurs wyłącznie dla projektów z branży elektromobilności z budżetem w wysokości 50 mln złotych.

Zakres tematyczny konkursu obejmie cztery zasadnicze grupy projektów, dotyczące:
- aspektów technicznych specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych
- infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną
- technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych
- utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Do wsparcia dopuszczone będą firmy, które wpiszą się w określone w dokumentacji konkursowej kody PKD/EKD.
Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych przyjęto na dużo niższym poziomie niż w konkursie ogólnym i będzie to 5 mln złotych.

Nie zmienia się za to istota konkursu. PARP współfinansuje projekty mające na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioski mogą składać firmy z sektora MŚP, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Wsparcie na projekt, obejmujące głównie wsparcie inwestycyjne, będzie mogło wynieść nie więcej niż 20 mln złotych.

Źródło: PARP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.