bicycle redZarząd województwa warmińsko-mazurskiego zdecydował 9 grudnia o dofinansowaniu przedsięwzięcia "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity – II etap".

 

Projekt zakłada budowę ścieżek pieszo-rowerowych – w pierwszej kolejności przy drogach powiatowych, łączących miejscowości lub osiedla mieszkaniowe.

W dalszym etapie planowana jest budowa ścieżki przy drodze powiatowej na odcinkach Różnowo – parking leśny (wraz z dodatkowym uzupełnieniem oświetlenia na tzw. starej ścieżce w Różnowie), Gady kolonia - Gady wieś oraz Słupy - Osiedle Leśne – do skrętu na osiedle przy ul. Domagały w Sołectwie Kieźliny.

Wartość projektu to 4 mln zł, unijne dofinansowanie – 2,5 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna).

Jest to kontynuacja I etapu projektu, w ramach którego dzięki 5,9 mln zł unijnego dofinansowania m.in. wykonano ścieżkę pieszo-rowerową z Dywit do Różnowa wraz z budową parkingów Park&Ride, kupiono trzy autobusy do obsługi linii gminnych oraz rozbudowano drogę gminną od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N do ul. Wiosennej w Olsztynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Źródło: UMWW-M

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.