Zgodnie z wynikami ostatniego badania Eurobarometru Europejczycy znacznie lepiej postrzegają sytuację gospodarczą w Europie. Ponad połowa Europejczyków (51 proc.) ocenia przyszłość UE optymistycznie (wzrost z 49 proc. w stosunku do Eurobarometru z wiosny 2013 r.). W sumie 43 proc. obywateli (o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu) jest zdania, że UE podejmuje właściwe działania w celu wyjścia z kryzysu i stawienia czoła nowym globalnym wyzwaniom.

 

Według Eurobarometru wzrasta także optymizm Europejczyków – liczba respondentów, którzy uważają, że wpływ kryzysu na zatrudnienie osiągnął już swój punkt szczytowy, wzrosła o 4 punkty procentowe (z 36 do 40 proc.). Pozostałe wyzwania: bezrobocie (49 proc., -3 proc.), ogólna sytuacja gospodarcza (33 proc., bez zmian), inflacja (20 proc., bez zmian) i dług publiczny (15 proc., tj. -1 punkt procentowy) to cztery główne obawy Europejczyków wyrażane w odniesieniu do sytuacji w ich krajach.

Natomiast w kontekście sytuacji osobistej najczęściej wskazywanym problemem jest inflacja (40 proc., tj. -1 punkt procentowy). Wśród najważniejszych bieżących problemów UE Europejczycy wymieniają z kolei ogólną sytuację gospodarczą (45 proc., tj. -3 punkt procentowy), bezrobocie (36 proc., - 2 proc.) oraz stan finansów publicznych państw członkowskich (26 proc., -4 proc.).

Poparcie dla unii gospodarczej i walutowej ze wspólną walutą euro utrzymało się na niemal niezmienionym poziomie – jej zwolennikami jest ponad połowa Europejczyków (52 proc., +1 punkt  procentowy od wiosny 2013 r.). Bezwzględna większość respondentów z 21 państw członkowskich opowiada się za euro, przy czym największą liczbę zwolenników wspólnej waluty odnotowano w Luksemburgu (79 proc.), Słowenii (78 proc.), Słowacji (78 proc.), Estonii (76 proc.) i Finlandii (75 proc.).

***

Eurobarometr z jesieni 2013 r. stanowi najnowsze wydanie badania opinii publicznej organizowanego co pół roku przez Komisję Europejską. Zostało ono przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 2 do 17 listopada 2013 r. W badaniu uczestniczyło w sumie 32 409 respondentów z 28 państw członkowskich UE i 5 państw kandydujących (byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Turcji, Islandii, Czarnogóry i Serbii).

 

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.