contentmap_plugin

sign 441318 640Wniosek Gdańska dotyczący dofinansowania opracowania dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju i został przesłany do oceny do Komisji Europejskiej.

Opracowanie zawierać ma koncepcję budowy multimodalnego węzła transportowego wraz z drogą dojazdową oraz dokumentację projektową, środowiskową i aplikacyjną dla przyszłej inwestycji w rejonie ul. Sandomierskiej.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu „Łącząc Europę” w działaniach dotyczących infrastruktury na węzłach sieci bazowej.

Szacowany koszt sporządzenia dokumentacji to ok. 4,3 mln zł. Gdańsk wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 50 proc.

- Przygotowanie kompletu dokumentów otworzy nam drogę do realizacji tej, niezwykle ważnej dla mieszkańców Oruni, inwestycji – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem, decyzji Komisji Europejskiej można spodziewać się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.