Około 75 procent ludności Unii Europejskiej mieszka w miastach. Szacuje się, że do roku 2020 odsetek ten wzrośnie do 80 procent. Celem współczesnych miast powinno więc stać się sprawne świadczenie usług publicznych w taki sposób, aby wyeliminować poczucie dyskomfortu wynikające z nadmiernej urbanizacji.

 

Zanieczyszczenie środowiska, spowodowane coraz większym ruchem ulicznym w europejskich aglomeracjach, to zagadnienie, nad którym w marcu debatowali we Wrocławiu eksperci Komisji Europejskiej, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, biznesu i przemysłu. Konferencja ekspercka Smart Cities - Traffic in Cities with historical centres, poświęcona była wyzwaniom i koncepcjom rozwiązań dla mobilności miejskiej w miastach Europy uwzględniając ich historyczny aspekt kulturalny. Gościem honorowym konferencji był Thomas Buchsbaum, Ambasador Austrii w Polsce.

Celem wrocławskiej konferencji było przeprowadzenie krytycznej analizy obecnej sytuacji komunikacyjnej w miastach europejskich, przedstawienie problemów i perspektyw, przykładów dobrych praktyk, innowacyjnych planów transportu miejskiego i możliwości rozwiązań technologicznych oraz stworzenie impulsu dla nowych działań i współpracy.

W ostatnich latach szczególnie ważnym elementem polityki Unii Europejskiej w stosunku do miast stało się wdrażanie rozwiązań mających na celu ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz programów oszczędności zasobów, w szczególności zasobów energetycznych. Zanieczyszczenie powietrza w strefach zurbanizowanych jest poważnym wyzwaniem, przed którym stoją miasta na całym świecie. - Utworzenie stref niskoemisyjnych wydaje się być najskuteczniejszą metodą, jaką mogą posłużyć się władze miast, by ograniczyć zanieczyszczenie. Cel ten jest osiągany poprzez regulowanie dostępu pojazdów emitujących zanieczyszczenia, takich jak poziom emisji pyłu czy klasa pojazdu – stwierdził, otwierając konferencję, Franz Schausberger, prezes Instytutu Regionów Europy. – Naszym celem jest zmniejszenie emisji CO2 o 50 procent do roku 2030 oraz całkowite wyeliminowanie z ruchu miejskiego pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi do roku 2050 – dodał prezes Schausberger.

W debacie na temat rozwoju obszarów zurbanizowanych eksperci wskazywali na wagę miast inteligentnych (Smart Cities) w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Maria Wass-Danielsen, specjalistka z zakresu transportu i urbanistyki w Gehl Architects, przedstawiła doświadczenia Kopenhagi związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem Inteligentnego Systemu Transportowego kładąc nacisk na zarządzanie ruchem i koncepcję zrównoważonej mobilności. Wass-Danielsen podkreślała, że Kopenhaga stworzyła sprawnie funkcjonującą infrastrukturę miejską, w której około 37 procent mieszkańców porusza się rowerem, 33 procent za pomocą transportu miejskiego, 7 procent na piechotę i tylko 23 procent podróżuje samochodem. Współczesne miasto to nie tylko struktura fizyczna, ale również inteligentny system zarządzania, którego celem jest zoptymalizowanie zużycia zasobów miasta oraz procesów zapobiegania negatywnym efektom.

Na znaczenie sprawniejszej infrastruktury drogowej oraz potrzeby korzystania z zaawansowanych technologiczne narzędzi i koncepcji zwracała uwagę Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu. – Miasta inteligentne powinny dysponować odpowiednim kapitałem ludzkim i społecznym, tradycyjną i nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną. Kompleksowa i bezpieczna infrastruktura rowerowa powinna zaktywizować wszystkich, którzy mogą jeździć na rowerze do pracy, aby robili to codziennie. Dyrektor Szczucka podkreśliła, że Unia Europejska aktywnie wspiera koncepcję inteligentnych miast – europejskie miasta coraz częściej spotykają się z problemami, których nie da się już rozwiązać tradycyjnymi, sprawdzonymi w przeszłości metodami. Szybko postępująca urbanizacja wymaga innowacyjnych sposobów działania i sięgania po nowoczesne, niedostępne wcześniej środki i rozwiązania. W ten właśnie nurt wpisuje się promowana przez Komisję Europejską idea nowoczesnego miasta, efektywniej wykorzystującego dostępne zasoby w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Jeśli lub kiedy ta koncepcja zostanie przyjęta, życie w europejskie miastach stanie się dużo przyjemniejsze.

Ekspert Dyrekcji Generalnej CONNECT Komisji Europejskiej Nino Zambara przypomniał w swoim wystąpieniu, że to miasta stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji. Są również głównym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Co prawda każde miasto jest wyjątkowe, ale wszystkie stoją przed podobnymi wyzwaniami. W związku z tym Komisja Europejska wspiera badania nad nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej Zambara zaznaczył, że wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwiększenia wydajności miejskiej infrastruktury, a także trwałego i zrównoważonego rozwoju - ICT uwzględnia przekrojowe rozwiązania z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa transferu danych, geolokalizacji i ochrony prywatności. Ekspert Komisji Europejskiej odniósł się również do dobrej praktyki zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Inteligentnych Miast i Gmin (Smart Cities European Innovation Partnership – EIP). Celem Partnerstwa jest przezwyciężenie przeszkód utrudniających wprowadzanie w europejskich miastach inteligentnych rozwiązań poprzez facylitację dialogu między przedstawicielami władz samorządowych, biznesu i środowiska akademickiego. - Chcemy, aby wszystkie zainteresowane podmioty mogły uczestniczyć w określaniu, rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań – mówił ekspert Komisji Europejskiej Zambara. – Komisji Europejskiej zależy na wypracowaniu określonej wizji i sprawnej jej realizacji. Środki finansowe z Unii Europejskiej są dostępne na ten cel w ramach programów Horizon 2020 Research Programme i European Green Vehicle Initiative (EGVI).

Źródło: Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.