Spis treści

ITS w bezpieczeństwie transportuSpośród wielu czynników znacząco zwiększających ryzyko powstania wypadku drogowego szczególne znaczenie ma prędkość. Wpływ prędkości na prawdopodobieństwo powstania wypadku badało już wielu; zacytujemy tu jedynie dwie prace: starszą (Finch, 1994) z TRL oraz nowszą (Elvik, 2004) z TOI w Oslo. Prędkość jako jedyny czynnik sprawczy występuje najczęściej w wypadkach pojedynczych pojazdów wypadających z drogi, na przykład na łukach. Ponieważ straty powstałe w wyniku wypadku spowodowanego przez nadmierną prędkość są proporcjonalne do kwadratu prędkości, jej wpływ na skutki wypadków są znacznie większe niż w przypadku innych czynników.

 

Prędkość – główny sprawca wypadków

Nadmierna (nielegalna) prędkość oraz prędkość niedostosowana do panujących warunków drogowo-ruchowych i atmosferycznych (nieracjonalna) są uznawane za główny czynnik sprawczy wypadków drogowych. Prędkości te powodują, że kierowcy znacznie częściej mogą być uwikłani w wypadek, a jeśli do niego dochodzi to powstałe straty są znacznie większe. Uważa się, że powyższe jest wystarczającym uzasadnieniem wagi z jaką powinno się traktować problem zarządzania prędkością. Technologia ISA (Intelligent Speed Adaptation) jest dziś już na tyle dobrze rozwinięta, że możemy mówić o wspieraniu kierowcy w podejmowaniu decyzji w wyborze prędkości właściwej w danych warunkach oraz zgodnej z prawem o ruchu drogowym. Należałoby ponadto dodać, że zarządzanie prędkością ma także istotny wpływa na zużycie paliwa i emisję spalin. Oba te parametry są ściśle zależne od prędkości i wchodzą w zakres zagadnień związanych z ochroną środowiska.

ISA jest zaawansowaną technologią dostarczającą kierowcy w pojeździe informacji na temat ograniczeń prędkości. Przy obecnym zaawansowaniu technologii GPS jest to konfrontowane z mapą numeryczną zainstalowaną w samochodzie. Kierowca zatem może być informowany o lokalnym ograniczeniu prędkości (najczęściej), a nawet upominany dźwiękiem, że przekroczył dozwoloną prędkość.

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że proste uprzedzenie kierowcy o zbliżaniu się do lokalnego ograniczenia prędkości może zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar ruchu drogowego o 18%. Podczas gdy w przypadku urządzenia nowoczesnego aż o 37%. Prace naukowe z innych krajów UE wskazują, że powszechne zastosowanie ISA w pojazdach może przynieść zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar z powodu nadmiernej prędkości nawet o połowę. Jeszcze przed kilkoma laty, tuż po zakończeniu projektu PROSPER (www.prosper-eu.nl), dość sceptycznie wyrażano się o przyszłości ISA. Chodziło głównie o brak zainteresowania przemysłu motoryzacyjnego instalowaniem ISA w nowych samochodach, również rządy krajów członkowskich nie wykazywały specjalnego zainteresowania instalowaniem ISA. Oznacza to, że ubiegłoroczna decyzja Komisji Europejskiej, wspomniana na początku artykułu, stanowi istotny przełom. Wiadomo bowiem, że ISA nie może dobrze funkcjonować bez ufnej bazy danych. Ponadto konieczna jest harmonizacja wymagań technicznych oraz jednolitość kryteriów oceny efektywności stosowanych rozwiązań.

Carsten (2005) opracował dwa scenariusze rozwoju sytuacji, które przetestował na bazie sześciu krajów europejskich (Belgia, Francja, Hiszpania, Szwecja, Holandia i Wielka Brytania) i wykazał, że:

  • jeśli każdy kraj prawem skłoni do używania ISA w każdym samochodzie, to do roku 2050 będzie można zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar o 26-50%, zależnie od kraju (scenariusz rządowy),
  • jeśli zaś wdrożenie ISA będzie dobrowolne, jako efekt podaży rynkowej, to w tym samym czasie osiągniemy zaledwie 19 do 28% redukcji liczby ofiar (scenariusz rynkowy).
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.