Centralny System Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD został sfinansowany z unijnych funduszy. Niedawno ukończono kolejny etap tego projektu. Zasadniczym celem całego przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obniżenie liczby wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Na realizację projektu złożyły się trzy główne zadania: kupno infrastruktury fotoradarowej do nadzoru nad ruchem drogowym, utworzenie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, wprowadzenie oprogramowania do przetwarzania danych dotyczących zarejestrowanych wykroczeń.

 

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, powołane w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, formalnie zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2011 roku. Pół roku później, to jest 1 lipca, Centrum rozpoczęło działania kontrolne, wykorzystując do tego infrastrukturę przejętą od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na którą złożyły się przede wszystkim maszty wcześniej zainstalowane na sieci dróg krajowych oraz przekazane przez Policję urządzenia rejestrujące (101 urządzeń). – To był początek działalności operacyjnej. I to też był moment, kiedy równolegle z działaniami związanymi z ujawnianiem naruszeń i prowadzeniem pierwszych spraw, rozpoczęliśmy budowę nowoczesnej infrastruktury zarówno kontrolno-pomiarowej, jak też obejmującej oprogramowanie wspierające cały proces kontrolny – przypomina Marcin Flieger z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wówczas właśnie ruszyły postępowania przetargowe. W efekcie od sierpnia 2012 r. do września 2013 r. na drogach zainstalowano 300. nowoczesnych stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Równocześnie w październiku 2012 roku wprowadzono do eksploatacji 29 mobilnych urządzeń rejestrujących. Wkrótce sieć kontrolna zostanie wzbogacona o kolejną setkę stacjonarnych urządzeń. Ponadto trwają procedury przetargowe na 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Natomiast już zakończone zostały procedury związane z zakupem urządzeń do kontroli wykroczeń polegających na przejeździe na czerwonym świetle (20 urządzeń).

Jakie funkcjonalności posiadają urządzenia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem? – Poza samym faktem zarejestrowania naruszenia, a więc wykonania zdjęcia  pojazdu, który przekroczył prędkość bądź wjechał na czerwonym świetle, urządzenia dzięki wbudowanemu modułowi ANPR rozpoznają numery tablic rejestracyjnych. Urządzenia kontrolujące prędkość  mają możliwość automatycznego rozpoznawania kierunków ruchu pojazdów, a więc mogą wykonywać pomiary równocześnie dla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających. Co ważne, w obszarach zabudowanych, tam gdzie prędkość jest limitowana w zależności od pory doby, te urządzenia automatycznie to ograniczenie prędkości odpowiednio przestawiają – informuje Marcin Flieger.

Urządzenia rejestrujące posiadają funkcjonalności umożliwiające ujawnianie naruszeń, dokumentowanie i gromadzenie materiałów dowodowych. - Niezbędne było zapewnienie komunikacji pomiędzy urządzeniami a centralnym systemem przetwarzania danych. Dane o wykroczeniach drogowych są pobierane z urządzeń rejestrujących i bezprzewodowo przekazywane do centralnego sytemu – wyjaśnia Marcin Flieger. Automatycznie zaszyfrowane dane są transmitowane do Centralnego Systemu Przetwarzania CONARD. W systemie następuje też zdalne przesyłanie parametrów konfiguracyjnych oraz informacji o stanie urządzeń. Komunikacja z systemem obejmuje wszystkie urządzenia rejestrujące, a więc zarówno stacjonarne i mobilne służące do pomiarów prędkości, jak też do kontroli jazdy na czerwonym świetle bądź do odcinkowej kontroli prędkości. W komunikacji z Centralnym Systemem Przetwarzania Danych CONARD wykorzystywany jest Standard Wymiany Danych.

Budowę Centrum Przetwarzania Danych CONARD, czyli wdrażanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego, ITD rozpoczęła w listopadzie 2012 roku. Ten etap prac został niedawno ukończony. Celem wdrożenia jest wsparcie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenie oraz procesu generowania dokumentacji (mandaty, wezwania, pisma sądowe). System pracując na danych z urządzeń rejestrujących weryfikuje je, ustala właściciela kontaktując się z bazą danych CEPIK oraz wymienia informacje z Krajowym Punktem Kontaktowym.

System też obejmuje zadania z zakresu zarządzania infrastrukturą czyli konfiguracji i utrzymania urządzeń rejestrujących oraz zdalnego nimi zarządzania. Ponadto on-line monitoruje sprawność urządzeń (odbieranie alertów o ingerencji w urządzenie, np. wandalizm, kradzieże, awarie) i kontroluje ich konfigurację (walidacja). Również służy planowaniu rozmieszczenia oraz badaniu skuteczności urządzeń rejestrujących, analizuje dane i wytwarza raporty, a także wspomaga rozliczania należności za nałożone grzywny i kary. - Wydajność systemu została zaprojektowana tak, by obsłużyć nawet 40 tys. naruszeń dziennie – zaznacza Marcin Flieger.

 

AS

Materiał przygotowany na podstawie referatu „Wykorzystywanie technologii ITS w nadzorze nad ruchem drogowym - doświadczenia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD”, prezentowanego przez Marcina Fliegera z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, podczas POLSKIEGO KONGRESU ITS (PKITS), który odbył się w dniach 28-29 maja 2014 roku w Warszawie.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.