14448902951 maja 2004 r. Polska weszła do Unii Europejskiej. Na przestrzeni 15 lat od wejścia do wspólnoty europejskiej i okresu przedakcesyjnego Kraków skorzystał z blisko 4,8 mld zł dofinansowania.

 

Dzięki wsparciu z UE miasto zrealizowało wiele kluczowych dla rozwoju gminy inwestycji, wśród których są m.in. Centrum Kongresowe ICE Kraków, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych czy linii tramwajowych.

Gmina Miejska Kraków jest jednym z pionierów w zakresie korzystania ze środków wspólnotowych.
- Miasto uzyskało w ostatnich 15 latach blisko 4,8 mld zł dofinansowania przy wkładzie własnym, przekraczającym 3,9 mld zł. Ten stosunek obrazuje, że bez funduszy unijnych wielu inwestycji, z których Kraków jest znany nie tylko w Polsce, ale i w Europie, nie udałoby się zrealizować – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Miasto skorzystało z dofinansowania unijnego jeszcze przed wstąpieniem w struktury UE. Kraków przed 2004 r. otrzymał wsparcie finansowe z funduszu przedakcesyjnego ISPA, co pozwoliło na realizację dwóch strategicznych projektów związanych z gospodarką odpadami stałymi w Krakowie oraz rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków Płaszów II. Na uwagę zasługuje również kompleksowa i systematyczna modernizacja sieci ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej. Uzupełnieniem istniejącego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi jest funkcjonujący od 2015 r. jeden z pierwszych w Polsce nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie, współfinansowany w kwocie prawie 371 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Część energii wytworzonej w Ekospalarni jest energią zieloną. Potwierdzeniem tego faktu są wydane 9 lutego 2017 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dwa świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii – tzw. zielone certyfikaty. Krakowska Ekospalarnia, otrzymała je jako pierwszy w Polsce zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów.

Środki unijne pozyskane przez Kraków pozwoliły na modernizację istniejącego i budowę nowego układu drogowego. Kompleksowo przebudowane rondo Ofiar Katynia, wybudowana estakada w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej czy rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka to jedne z wielu przykładów inwestycji w infrastrukturę drogową. Unowocześnienie systemu transportu zbiorowego poprzez budowę i modernizacje linii tramwajowych m.in. łączących ul. Brożka oraz Kampus UJ oraz na odcinku rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - plac Centralny, zakup niskopodłogowego i ekologicznego taboru tramwajowego i autobusowego oraz stworzenie preferencji dla tej formy podróżowania poprzez wydzielenie pasów przeznaczonych dla komunikacji zbiorowej to kolejne przykłady inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, które wpłynęły na polepszenie komfortu życia mieszkańców Krakowa. Miasto ma zagwarantowane uzyskanie dofinansowania w ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 dla projektów w zakresie transportu zbiorowego w ramach tzw. projektów komplementarnych, które będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty komplementarne w zakresie transportu miejskiego obejmują swoim zakresem: budowę linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa), realizowana już budowa linii tramwajowej wzdłuż powstającej trasy Łagiewnickiej, modernizację torowisk tramwajowych oraz zakup taboru tramwajowego (również w trakcie realizacji). Otrzymaliśmy również unijne dofinansowanie w wysokości ponad 330 mln zł dla dwóch strategicznych inwestycji drogowych tj. przebudowę al. 29 Listopada od ul. Opolskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Igołomskiej.

Kraków jako znaczący ośrodek kultury aktywnie pozyskuje środki europejskiego na budowę i modernizację infrastruktury muzeów i teatrów oraz organizację imprez kulturalnych. Dzięki środkom unijnym udało się stworzyć nowoczesne muzeum w podziemiach pod Rynkiem Głównym. Pod płytą Rynku powstał więc unikatowy na skalę europejską rezerwat archeologiczny o powierzchni blisko 4 tys. m2, który daje możliwość podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa. Podziemna ekspozycja prezentuje nie tylko bogatą historię Krakowa, ale też związki, jakie łączyły to miasto z najważniejszymi w średniowiecznej Europie ośrodkami handlu i kultury.

Dzięki wsparciu unijnemu w kwocie ponad 82 mln zł powstała biznesowa i kulturalna wizytówka miasta - Centrum Kongresowe ICE Kraków. Obiekt zlokalizowany w samym sercu Krakowa, pozwala na organizację różnorodnych wydarzeń: od międzynarodowych kongresów, konferencji, sympozjów oraz spotkań biznesowych, przez wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, spektakle operowe, teatralne i baletowe, aż po spotkania o charakterze społecznym.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.