edroga993Zakup 9 autobusów niskoemisyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Majkowskiej, modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność to zadania, które do końca 2017 roku zostaną zrealizowane w Kaliszu. Miasto otrzymało dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego.

- Podejmowane działania mają także uświadomić mieszkańcom, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Projekt ma prowadzić do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego; wzrostu znaczenia ruchu rowerowego i pieszego; ograniczenia roli samochodu osobowego w życiu mieszkańców miasta; wzrostu poziomu integracji gałęzi transportu oraz poprawy integracji w wymiarze terytorialnym, a w konsekwencji do obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcji hałasu i obniżenie kongestii transportowej (zatłoczenia) i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu dotyczy realizacji 6 typów przedsięwzięć ujętych w 4 grupach zadań.

Miasto kupi 9 autobusów niskoemisyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (5 hybrydowych oraz 4 diesel Euro 6).

Rozbudowana zostanie infrastruktura transportu publicznego. Powstanie węzeł przesiadkowy, zlokalizowany przy ul. Majkowskiej. Węzeł składać będzie się przede wszystkim z miejsc postojowych dla autobusów i parkingu Park&Ride wraz z drogami manewrowymi i ciągami pieszo-jezdnymi, parkingu Bike&Ride wyposażonego w samoobsługową stację naprawy rowerów, 2 zatok przystankowych z wiatami, automatu biletowego i tablicy LED informacji pasażerskiej. Obiekt będzie monitorowany.

Na osiedlach Majków, Chmielnik i Dobrzec zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, efektem czego będzie m.in. zwiększenie energooszczędności. Zamontowane będą 994 nowe energooszczędne punkty świetlne.

Ponadto, w ramach zadań prowadzona będzie kampania informacyjno–promocyjna, mająca przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję, w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną, tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo.

Całkowita wartość projektu wynosi około 20,5 mln zł, w tym dotacja bezzwrotna z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego to ponad 14,2 mln zł.

Projekt „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” finansowany jest w ramach WRPO 2014-2020.

To dobre wiadomości, ale są też niestety i złe. Prezydent Kalisza poinformował, że wniosek o budowę obwodnicy w ciągu DK25 od węzła przy Castoramie do ulicy Poznańskiej nie otrzyma unijnego dofinansowania.

"Jako miasto na prawach powiatu, zgłosiliśmy wniosek, by pomóc w realizacji całej inwestycji - budowy drogi nr 25 na odcinku od Ostrowa do Konina. Być może brak dofinansowania oznacza, że ministerstwo doszło do wniosku, że cały odcinek, bez naszej pomocy zrealizuje GDDKiA", oświadczył prezydent.

"Od dawna staramy się o realizację tej inwestycji. Jest ona niezbędna pod wieloma względami. Kalisz potrzebuje obwodnicy, zwłaszcza teraz, gdy walczymy o czyste powietrze w naszym mieście. Wszystkim powinno zależeć na tym, by jak najmniej samochodów przejeżdżało przez centrum. Pojazdy powinny przemieszczać się trasą od strony południowej, gdzie dzięki wiatrom wiejącym z zachodu, występuje najlepsze wietrzenie miasta. Obwodnica od strony północnej nie byłaby dobrym rozwiązaniem dla Kalisza, dlatego cały czas będę zabiegał o obwodnicę od strony południowej", zadeklarował Grzegorz Sapiński.

Źródło: UM Kalisz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.