image009Od 1,8 do 3,8 mln złotych – w takim przedziale kwotowym przedstawione zostały oferty w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej „Tramwaju na południe”. W najbliższych tygodniach będzie trwała analiza wszystkich ośmiu propozycji złożonych przez firmy projektowe.

Zadaniem wybranego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz oszacowanie prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji. W ramach pierwszego etapu powstaną szczegółowe plany dotyczące 5,2 kilometrowego torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowej oraz węzła przesiadkowego „Kostuchna”. Drugi etap będzie dotyczył nowej drogi, której realizacja nastąpi najwcześniej w 2030 roku. Prace projektowe powinny potrwać 22 miesiące.

Wykorzystując zmienione kilka miesięcy temu zapisy prawa zamówień publicznych, katowicki Urząd Miasta zdecydował, że przy wyborze wykonawcy w 60 proc. będzie decydować cena, a w 40 proc. jego doświadczenie. Co istotne, nie będzie to doświadczenie firmy, ale tylko i wyłącznie zespołu projektantów zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Wykonawca będzie musiał koordynować swoje prace z blisko dwudziestoma podmiotami oraz w możliwie najszerszym zakresie pytać o opinie mieszkańców. W ramach działań nakreślonych w dokumentacji przetargowej będzie zobowiązany m.in. do organizacji co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami, a także do prowadzenia działań informacyjnych.

W kwietniu Urząd Miasta Katowice ogłosił zbiór zasad, którymi będą kierowali się projektanci w swojej pracy. Oprócz kwestii konsultacji społecznych, wśród warunków wymagalnych wyszczególniono m.in., że nowa sieć tramwajowa powinna przebiegać wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej, nie tworząc tym samym nowej bariery pomiędzy mieszkańcami a lasem. Zaakcentowana jest również kwestia ochrony terenów zielonych – w każdym przypadku, gdy realizacja prac będzie wymagała zmian w drzewostanie, w miejscu jednego dotychczasowego będą musiały być zasadzone co najmniej dwa nowe drzewa.

***
Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2020 roku. Jej koszt szacowany jest na 110 mln zł. Przewiduje się, że finalny czas podróży tramwajem z Kostuchny do Rynku potrwa 22-24 minut.

„Tramwaj na południe” w liczbach:
• Długość torowiska: 5,2 km
• Prędkość komunikacyjna: 24 - 30 km/h
• Liczba przystanków: 8
• Odległości pomiędzy przystankami: 600 – 800 m
• Czas przejazdu Kostuchna – Brynów w godzinach szczytu: 12 – 14 min.
• Czas przejazdu Kostuchna – Rynek w godzinach szczytu: 22 – 24 min.
• Liczba wyburzeń planowana w ramach inwestycji: 0

***
Przebieg linii tramwajowej i ścieżki rowerowej:

1. Odcinek w ul. Rzepakowej od pętli „Brynów” do ul. Kolejowej
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Rzepakowej. Ścieżka rowerowa poprowadzona będzie od pętli „Brynów” wzdłuż ul. Jankego do ul. Kolejowej, a następnie po północnej stronie ul. Kolejowej do ul. Rzepakowej.
2. Skrzyżowanie z ul. Kolejową
Zakłada się przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet dla ruchu tramwajowego. W układzie docelowym jezdnia ulicy Kolejowej poprowadzona zostanie pod linią tramwajową i ścieżką rowerową.
3. Odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z linią kolejową
Zakłada się lokalizację przystanków oraz poprowadzenie linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rzepakowej.
4. Skrzyżowanie z linią kolejową
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej pod linią kolejową.
5. Odcinek od skrzyżowania z linią kolejową do ul. Szenwalda
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej przy linii kolejowej.
6. Odcinek od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Szenwalda oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej - częściowo przebudowanej.
7. Odcinek w ul. Ziołowej
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Ziołowej. Zakłada się odtworzenie istniejących parkingów, częściowo zajmowanych w celu poprowadzenia linii tramwajowej i ścieżki rowerowej.
8. Odcinek w ul. Cegielnia Murcki
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Cegielnia Murcki.
9. Odcinek od ul. Cegielnia Murcki do ul. Krynicznej
Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Krynicznej oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej magistrali ciepłowniczej, bez jakiegokolwiek zajmowania terenu rezerwatu „Ochojec” i ingerencji w zabudowę mieszkaniową.
10. Odcinek od ul. Krynicznej do łącznika ulic Radockiego i Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej - częściowo przebudowywanej.
11. Odcinek wzdłuż ul. Radockiego
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej na terenie pomiędzy ulicą Radockiego i ogródkami działkowymi.
12. Odcinek od ul. Radockiego do ul. Bażantów
Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową, parkingu Park&Ride oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy Zabłockiego.
13. Odcinek wzdłuż ulicy Bażantów
Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po północnej stronie ul. Bażantów.
14. Pętla „Kostuchna” przed skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej
Zakłada się lokalizację przystanków końcowych i początkowych zintegrowanych z komunikacją autobusowa.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.