nawigacjaWarszawa dba o to, aby mieszkańcy i turyści podróżowali bezpiecznie i w odpowiednich warunkach. W celu zachowania właściwego standardu świadczonych usług, przez cały 2018 rok miasto wraz ze służbami prowadziło kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy osób.

 

W 2018 roku w Warszawie aktywnych było 11421 licencji taksówkowych. W minionym roku przedsiębiorcom miasto wydało 1315 nowych licencji taksówkowych oraz 199 nowych licencji na przewóz osób samochodem osobowym. 1218 licencji zostało wygaszonych z powodu zamknięcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców świadczących tego rodzaju usługi.

Osoby chcące wykonywać zawód taksówkarza, muszą przejść szkolenie, które kończy się egzaminem z topografii stolicy oraz przepisów prawa miejscowego (m.in. cen urzędowych oraz przepisów porządkowych). Pozwala to na podnoszenie jakości usług przewozowych, świadczonych przez warszawskich taksówkarzy. W 2018 roku odbyło się 77 egzaminów, w których wzięło udział 1371 osób. Wynik pozytywny uzyskało 740 (54 proc.) zdających, a 235 z nich wystąpiło z wnioskiem o wydanie licencji taxi.

W 2018 roku miasto przeprowadziło również dwie kampanie informacyjne. Ostatnia edycja realizowana była pod hasłem „Wybierz bezpieczeństwo, jedź warszawską taksówką”. Głównym celem akcji było podniesienie poziomu wiedzy pasażerów na temat zasad świadczenia usług taksówkowych i zwrócenie ich uwagi na możliwe zagrożenia płynące z działalności nieuczciwych przewoźników.

Ponadto sprawdzono 577 przedsiębiorców. Miejskie kontrole dotyczyły spełniania wymogów będących podstawą do posiadania udzielonej licencji bądź zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Łącznie wygaszono 1218 uprawnienia transportowe, wszczęto 282 postępowania administracyjne i wydano 377 decyzji o cofnięciu posiadanych uprawnień. W wyniku prowadzonych postępowań wydano 249 decyzji o nałożenie kary administracyjnej na podstawie art. 95a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (niezwrócenie druku licencji bądź zezwolenia). W roku 2018 wystawiono 363 tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania należnych wierzytelności.

Wspólne kontrole
Przez cały 2018 rok ratusz prowadził wspólne kontrole z Policją, Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie, Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną oraz Strażą Miejską m.st. Warszawy, pod kątem sprawdzenia legalności przewozu osób samochodem osobowym i taksówką oraz przestrzegania obowiązujących norm prawnych.

W sumie, w 2018 roku wspólnymi kontrolami objęto 2685 przewoźników. W 936 przypadkach kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości. Najczęściej występującymi uchybieniami było:
- kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta (590 przypadków),
- świadczenie transportu drogowego przez osoby bez licencji (256 przypadków),
- brak kasy fiskalnej (139 przypadków),
- brak uprawnień do kierowania pojazdami (26 przypadków).

Zatrzymano 98 dowodów rejestracyjnych oraz 7 praw jazdy. Dodatkowo Straż Graniczna prowadziła kontrole legalności pobytu obcokrajowców wykonujących przewóz osób pojazdem nieoznakowanym jako taksówka. W trzech przypadkach wszczęto procedurę wyjaśniającą.

Wszystkie licencjonowane warszawskie taksówki muszą posiadać lampę na dachu z napisem „TAXI”. Na przedniej szybie pojazdu powinna znajdować się tabliczka zawierająca hologram wraz z numerem licencji warszawskiego taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym samochodu. Dodatkowo na przednich drzwiach powinien znajdować się żółto-czerwony pas z wyraźnym, pięciocyfrowym numerem bocznym oraz herb Warszawy.

Ważnym elementem oznakowania jest specjalny identyfikator z hologramem z danymi kierowcy oraz taksometr wskazujący aktualną taryfę i opłatę. Na drzwiach pojazdu powinna być informacja o taryfie. Po wykonaniu usługi taksówkarz musi wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny i rejestracyjny samochodu. Paragon za kurs trzeba zatrzymać, bo w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.